[2-[(2,2,2-Trifluoroacetyl)amino]phenyl] 2,2,2-trifluoroacetate


Notes

Go To: Top