2(3H)-Benzofuranone, 6-ethenylhexahydro-6-methyl-3-methylene-7-(1-methylethenyl)-, [3aS-(3aα,6α,7β,7aβ)]-


Notes

Go To: Top