Species with data from:

Sokolov, V.B.; Karapet'yants, M.K.; Sergeeva, T.N.; Kolesnikov, S.P.; Perl'mutter, B.L., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 1319.

2 matching species were found.

For each matching species the following will be displayed:

Click on the name to see more data.

  1. Trichloro(dichloromethyl)germane (CHCl5Ge)
  2. Trichloro(chloromethyl)germane (CH2Cl4Ge)