3,4-Didehydro-9-ethyl-21-methoxycarbonyl-3-(2-methoxycarbonylvinyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-14-vinyl-23h, 25h-phorbine


Notes

Go To: Top