(Z,e)-3-(3,.4-dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid,2-(3,4-dihidroxyphenyl)ethenyl ester


Notes

Go To: Top