2,7,10,12-Tetraazatridecanoic acid, 4-hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, (3S,4S,6S,9S)-


Notes

Go To: Top