Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Zhun, V.I.

You may also wish to search for items by Zhun, V. and Zhun.

3 matching references were found.

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Zhun, V.I., Standard enthalpies of formation of a series of vinylsilanes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1985, 28, 48. [all data]

Ditsent, V.E.; Skorokhodov, I.I.; Terent'eva, N.A.; Koneva, G.M.; Zhun, V.I.; Tsvetkov, A.L.; Sheludyakov, V.D., Saturated vapor pressure of chlorosubstituted methylallyl- and phenylallylsilanes, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1987, Doc. No. 1290 khp - 87, 1987. [all data]

Shlyakova, V.G.; Shmyreva, G.O.; Golosova, R.M.; Sheludyakov, V.D.; Zhun, V.I.; Lakhtin, V.G., Temperature dependence of vapor pressure of vinylsilanes, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1979, Doc. No. 3146/79, 1979. [all data]