Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Zhang, Zhi-Heng

You may also wish to search for items by Zhang.

2 matching references were found.

Dong, Jia-Xin; Li, Qiang; Tan, Zhi-Cheng; Zhang, Zhi-Heng; Liu, Yi, The standard molar enthalpy of formation, molar heat capacities, and thermal stability of anhydrous caffeine, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2007, 39, 1, 108-114, https://doi.org/10.1016/j.jct.2006.05.009 . [all data]

Shi, Quan; Tan, Zhi-Cheng; Tong, Bo; Di, You-Ying; Zhang, Zhi-Heng; Zeng, Ju-Lan; Sun, Li-Xian; Li, Yan-Sheng, Low-temperature heat capacity and standard molar enthalpy of formation of crystalline 2-pyridinealdoxime (C6H6N2O), The Journal of Chemical Thermodynamics, 2007, 39, 5, 817-821, https://doi.org/10.1016/j.jct.2006.09.016 . [all data]