Search Results

Search criteria:

Author:Zemskov, S.V.

You may also wish to search for items by Zemskov, S. and Zemskov.

6 matching references were found.

Chilingarov, N.S.; Korobov, M.V.; Sidirov, L.N.; Mitkin, V.N.; Shipachev, V.A.; Zemskov, S.V., Electron affinity of rhodium tetrafluoride, J. Chem. Thermodyn., 1984, 16, 965. [all data]

Chumachenko, Y.V.; Igumenov, I.K.; Zemskov, S.V., Russ. J. Phys. Chem., 1978, 52, 1393. [all data]

Igumenov, I.K.; Chumachenko, Yu.V.; Zemskov, S.V., Koord. Khim., 1979, 5, 34. [all data]

Igumenov, I.K.; Chumachenko, Yu.V.; Zemskov, S.V., Koord. Khim., 1978, 4, 164. [all data]

Igumenov, I.K.; Chumachenko, Y.V.; Zemskov, S.V., Khim. Termodin. Termokhim., 1979, 65. [all data]

Igumenov, I.K.; Chumachenko, Yu.V.; Zemskov, S.V., Saturated vapor pressure of aluminum, gallium, and indium tris(trifluoroacetylacetonates), Zh. Fiz. Khim., 1978, 52, 10, 2664. [all data]