Search Results

Search criteria:

Author:Zavgorodnii, S.V.

You may also wish to search for items by Zavgorodnii, S. and Zavgorodnii.

11 matching references were found.

Zavgorodnii, S.V.; Kogutova, O.B., Neftekhimiya, 1965, 5, 869-72. [all data]

Zavgorodnii, S.V.; Gonsovskaya, T.B.; Shvetsova, L.S.; Sidel'nikova, V.I.; Vakhtin, V.G., Zh. Obshch. Khim., 1961, 31, 726-31. [all data]

Volkov, R.N.; Zavgorodnii, S.V., Zh. Obshch. Khim., 1961, 31, 2629-35. [all data]

Topchiev, A.V.; Volkov, R.N.; Zavgorodnii, S.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1960, 134, 844-7. [all data]

Volkov, R.N.; Zavgorodnii, S.V., Zh. Obshch. Khim., 1959, 29, 3672-7. [all data]

Zavgorodnii, S.V.; Sidel'nikova, V.I., Alkylation of Biphenyl with Pseudobutylene in the Presence of Boron Trifluoride-phosphoric Acid Catalyst, Doklady Akad. Nauk S.S.S.R., 1958, 118, 96-9. [all data]

Zavgorodnii, S.V.; Sigov, O.V.; Baev, I.F., Zh. Obshch. Khim., 1958, 28, 1279. [all data]

Zavgorodnii, S.V., Zh. Obshch. Khim., 1947, 16, 1495. [all data]

Zavgorodnii, S.V., Tr. Voronezh. Gos. Univ., 1938, 10, 2, 41. [all data]

Pisanenko, D.A.; Zavgorodnii, S.V., Liquid-phase oxidation of diethyldiphenylmethane., Neftekhimiya, 1969, 9, 269-73. [all data]

Ovchinnikov, B.G.; Zavgorodnii, S.V., Neftekhimiya, 1969, 9, 516-24. [all data]