Search Results

Search criteria:

Author:Wang, Hu

You may also wish to search for items by Wang.

2 matching references were found.

An, Xuwu; Hu, Riheng; Wang, Hu; Wu, Mali; Zou, Yongkuang, Enthalpies of Vaporization of α- and β-Pinene, Acta Phys. Chim. Sin., 1987, 3, 6, 668-671, https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB19870621 . [all data]

Sun, Xiao-Hong; Liu, Yuan-Fa; Tan, Zhi-Cheng; Di, You-Ying; Wang, Hui-Fang; Wang, Mei-Han, Heat capacity and enthalpy of fusion of pyrimethanil laurate (C24H37N3O2), The Journal of Chemical Thermodynamics, 2004, 36, 10, 895-899, https://doi.org/10.1016/j.jct.2004.06.002 . [all data]