Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Vyshmskaya, L.I.

You may also wish to search for items by Vyshmskaya, L. and Vyshmskaya.

Only one matching reference was found.

Tel' noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Tikhonov, V.D.; Latyaeva, V.N.; Vyshmskaya, L.I.; Razuvaev, G.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1967, 174, 1374. [all data]