Search Results

Search criteria:

Author:Voskresenskaya, N.K.

You may also wish to search for items by Voskresenskaya, N. and Voskresenskaya.

Only one matching reference was found.

Kurnakov, N.S.; Voskresenskaya, N.K., Calorimetry of liquid binary systems, Izv. Akad. Nauk SSSR, Otdel. Mat. i Estestv. Nauk. Ser. Khim, 1936, 1936, 439-461. [all data]