Search Results

Search criteria:

Author:Voronkov, M.G.

You may also wish to search for items by Voronkov, M. and Voronkov.

42 matching references were found.

Gusel'nikov, L.E.; Volkova, V.V.; Zaikin, V.G.; Tarasenko, N.A.; Tishenkov, A.A.; Nametkin, N.S.; Voronkov, M.G.; Kirpichenko, S.V., Mass spectra of 3,3-dimethyl-3-silathietane and 3,3-diethyl-2,4-dimethyl-3-silathietane. First observation of silathione ions and calculation of their heats of formation, J. Organomet. Chem., 1981, 215, 9. [all data]

Zykov, B.G.; Khvostenko, V.I.; Voronkov, M.G.; Yur'ev, V.P.; Lomakin, G.S.; Suslova, E.N., Photoelectron spectra of Si-substituted chloromethylsilanes, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1981, 258, 135. [all data]

Traven, V.F.; Rokitskaya, V.I.; Rodin, O.G.; Shvets, A.F.; Redchenko, V.V.; Voronkov, M.G.; Kirpichenko, S.V.; Suslova, E.N., Photoelectron spectrum and orbital structure of 3,3-dimethyl-3-silathietane, Dokl. Phys. Chem., 1986, 288, 522. [all data]

Voronkov, M.G.; Brodskaya, E.I.; Belyaeva, V.V.; Chuvashev, D.D.; Toryashinova, D.D.; Ermikov, A.F.; Baryshok, V.P., Through-bond interaction in compounds containing an Si-O-C-C-N group, J. Organomet. Chem., 1986, 311, 9. [all data]

Brodskaya, E.I.; Voronkov, M.G.; Toryashinova, D.D.; Baryshok, V.P.; Ratovski, G.V.; Chuvashev, D.D.; Efremov, V.G., Intramolecular interactions in compounds bearing Si-O-C-C-N or C-O-C-C-N fragments, J. Organomet. Chem., 1987, 336, 49. [all data]

Ermakov, A.I.; Kirichenko, E.A.; Makrushin, N.A.; Viasova, N.N.; Maroshina, M.Y.; Voronkov, M.G., Electronic spectra and electronic structure of trialkoxysilylalkanethiols, J. Struct. Chem., 1987, 28, 46. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A., New method for the calculation of enthalpies of formation of the organic compounds, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 295, 1405-14. [all data]

Trofimov, B.A.; Gusarova, N.K.; Tatarinova, A.A.; Potapov, V.A.; Sinegovskays, L.M.; Amosova, S.V.; Voronkov, M.G., Alkylvinyl Tellurides from tellurium, acetylene and alkyk halides, Tetrahedron, 1988, 44, 6739-6744. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Kolabin, S.N.; Shvets, G.N.; Varusin, P.I.; Deryagina, E.N.; Korchevin, N.A.; Tsvetnitskaya, S.I., Thermochemical properties of diorganyl chalcogenides and dichalcogenides RMnR(M = S, Se, Te; n = 1, 2)., Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1989, 307, 650-653, In original 1139. [all data]

Voronkov, M.G.; Baryshok, V.P.; Klyuchnikov, V.A.; Korchagina, A.N.; Pepekin, V.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1989, 359, 2, 169-177, https://doi.org/10.1016/0022-328X(89)85426-9 . [all data]

Voronkov, M.G.; Baryshok, V.P.; Klyuchnikov, V.A.; Danilova, T.F.; Pepekin, V.I.; Korchagina, A.N.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1988, 345, 1-2, 27-38, https://doi.org/10.1016/0022-328X(88)80231-6 . [all data]

Voronkov, M.G.; Sorokin, M.S.; Klyuchnikov, V.A.; Shvetz, G.N.; Pepekin, V.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1989, 359, 3, 301-313, https://doi.org/10.1016/0022-328X(89)88094-5 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Marenkova, L.I.; Danilova, T.F.; Shvets, G.N.; Tsvetnitskaya, S.I.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 406, 1-2, 99-104, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)83175-4 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Sokolova, E.V.; Danilova, T.F.; Shvets, G.N.; Korchagina, A.N.; Gussel'nikov, L.E.; Volkova, V.V., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 401, 3, 245-248, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)86222-C . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Mironenko, E.V.; Shvets, G.N.; Danilova, T.F.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 406, 1-2, 91-97, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)83174-3 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Kolabin, S.N.; Shvets, G.N.; Varushin, P.I.; Deryagina, E.N.; Korchevin, N.A.; Tsvetnitskaya, S.I., Thermochemical properties of dialkyl chalcogenides and dichalcogenides RMnR (M = sulfur, selenium, tellurium; n = 1, 2), Dokl. Akad. Nauk SSSR, Phys. Chem., 1989, 307, 5, 1139. [all data]

Klyuchnikov, V.A.; Danilova, T.F.; Voronkov, M.G.; D'yakov, V.M., Dokl. Phys. Chem., 1985, 281, 373. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Marenkova, L.I., Thermochemistry of organosilicon compounds. VII. Permethylcyclosilazanes and 1,1,3,3-tetramethyldisilazane, J. Organomet. Chem., 1996, 510, 263-5. [all data]

Rodin, O.G.; Traven', V.F.; Suslova, E.N.; Voronkov, M.G., Semiempirical calculations of the electronic structure of 3,3-dimethyl-3- silathietane, THEOCHEM, 1992, 94, 1-5. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Mironenko, E.V.; Shvets, G.N.; Danilova, T.F.; Khudobin, Y.I., Thermochemistry of organosilicon compounds. V. Thermochemical properties of perorganyloligocyclosiloxanes, J. Organomet. Chem., 1991, 406, 91-7. [all data]

Sokolova, E.V.; Danilova, T.F.; Shvec, G.N.; Guselnikov, L.E.; Volkova, V.V.; Klyuchnikov, V.A.; Voronkov, M.G., Thermochemical properties of monosilacyclobutanes, Metalloorg. Khim., 1991, 4, 97. [all data]

Voronkov, M.G.; Deich, A.Y., Latv. PSR Zinat. Akad. Vestis, Kim. Ser., 1963, 1963, 417-30. [all data]

Deich, A.Y.; Voronkov, M.G., Latv. PSR Zinat. Akad. Vestis, Kim. Ser., 1963, 1963, 431-40. [all data]

Sergeeva, Z.I.; Tsitovich, D.D.; Voronkov, M.G., A New Reaction of Trialkylsilanes with Chlorides of Aliphatic Monocarboxylic Acids in the Presence of Aluminum Chloride, Doklady Akad. Nauk S.S.S.R., 1960, 13, 1371-3. [all data]

Voronkov, M.G.; Titlinova, E.S., Zh. Obshch. Khim., 1954, 24, 613. [all data]

Voronkov, M.G., Parachor and structure of organic compounds: III, Zh. Fiz. Khim., 1952, 26, 813. [all data]

Voronkov, M.G., Parachor and structure of cyclic hydrocarbons, Zh. Fiz. Khim., 1952, 26, 244. [all data]

Broun, A.S.; Voronkov, M.G.; Katova, Zh. Obshch. Khim., 1950, 20, 726. [all data]

Voronkov, M.G., Refractometric Determination of Rings in Hydrocarbons, Zh. Anal. Khim., 1949, 4, 259-66. [all data]

Voronkov, M.G.; Broun, A.S.; Karpenko, G.B.; Gol'shtein, B.L., Reactions of Sulfur with Unsaturated Compounds III. Synthesis of 2-Phenylthiophene, Zh. Obshch. Khim., 1949, 19, 1356. [all data]

Voronkov, M.G.; Broun, A.S.; Karpenko, G.B., Zh. Obshch. Khim., 1949, 19, 1927. [all data]

Voronkov, M.G., Surface tension and parachors of vinyl alkyl ethers, Zh. Fiz. Khim., 1948, 22, 975. [all data]

Voronkov, M.G.; Broun, A.S., Zh. Obshch. Khim., 1948, 18, 70. [all data]

Broun, A.S.; Voronkov, M.G., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1948, 59, 1293. [all data]

Klyuchnikov, V.A.; Shvec, G.N.; Martynovskaya, L.N.; Voronkov, M.G.; Sorokin, M.S., Thermodynamic study of cystalline 1-(organylthioalkyl)silatrenes, Zh. Fiz. Khim., 1990, 64, 57. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A., New method for the calculation of enthalpies of formation of the organic compounds, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 295, 1405. [all data]

Kyuchnikov, V.A.; Danilova, T.F.; Voronkov, M.G.; Dyakov, V.M., Thermochemical properties of tetraalkoxy- and organoalkoxysilanes, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1985, 281, 1141. [all data]

Klyuchnikov, V.A.; Shvets, G.N.; Sorokin, M.S.; Voronkov, M.G.; Surkova, S.V., Thermochemical study of 1-organothioalkylsilatranes, Svoistva Veshchestv Str. Mol.., 1985, 1985, 114. [all data]

Keiko, N.A.; Musorina, T.N.; Kalikhman, I.D.; Voronkov, M.G., Some properties of 2-alkoxy-1-alken-3-ols., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1980, No. 11, 2534-38. [all data]

Voronkov, M.G.; Popova, E.P.; Liepin, E.E.; Pestunovich, V.A.; Bulenkova, L.F.; Kalnin, M.M.; Konstante, G.G., Zh. Org. Khim., 1972, 8, 1870-5. [all data]

Voronkov, M.G.; Zhagata, L.A., Alkaline Hydrolysis of Ethers, Z. Org. Khim., 1968, 4, 768-71. [all data]

Voronkov, M.G.; Deryagina, E.N.; Sukhomazova, E.N., New Method of Synthesis of p-Terphenyl, Zh. Org. Khim., 1975, 11, 1131. [all data]