Search Results

Search criteria:

Author:Velichko, S.M.

You may also wish to search for items by Velichko, S. and Velichko.

6 matching references were found.

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M.; Bshneva, L.I.; Talanov, A.I., Equilibrium of the vinylidene chloride-methylchloroform system, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1975, 42, 480-481. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M.; Khlestkov, A.I.; Pisarev, V.V., Liquid-phase hydrochlorination of symmetrical dichloroethylenes, J. Appl. Chem. USSR, 1975, 48, 1628-1631, In original 1574. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M., Equilibria in the reactions of vinyl chloride, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1976, 50, 1148. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M., Investigation of Equilibrium Transformations of Vinyl Chloride., Deposited Doc., 1976, VINITI 1201-76 1976. [all data]

Velichko, S.M.; Treger, Yu.A.; Flid, R.M., Solubility of lower alkenes in 1,1,2,2-tetrachloroethane and 2- chloropropane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 1620. [all data]

Svetlanov, E.B.; Velichko, S.M.; Levinskii, M.I.; Treger, Yu.A.; Flid, R.M., Solubility of chloromethanes and 1,2-dichloroethane in water and hydrochloric acid, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1971, 45, 488-90. [all data]