Search Results

Search criteria:

Author:Velezheva, V.S.

You may also wish to search for items by Velezheva, V. and Velezheva.

4 matching references were found.

Velezheva, V.S., et al., Khim. Geterosikl. Soedin., 1977, 360. [all data]

Velezheva, V.S., et al., Khim. Geterosikl. Soedin., 1977, 477. [all data]

Velezheva, V.S., et al., Khim. Geterosikl. Soedin., 1978, 1497. [all data]

Velezheva, V.S., et al., Zhur. Organ. Khim., 1978, 14, 1712. [all data]