Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Vasiliskov, Y.G.

You may also wish to search for items by Vasiliskov, Y. and Vasiliskov.

2 matching references were found.

Kuznecov, V.S.; Vasiliskov, Y.G.; Makarov, B.N.; Kozlov, V.A., About possibility determine the heats of the phase transition in liquid crystals with a DAK microcalorimeter, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1990, 33, 1, 125-7. [all data]

Kuznetsov, V.S.; Kozlova, V.A.; Vasiliskov, Y.G., Experimental study of heat capacity of liquid crystals by a DAK-1-1A microcalorimeter, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1988, 31, 8, 106. [all data]