Search Results

Search criteria:

Author:Ushakov, N.V.

You may also wish to search for items by Ushakov, N. and Ushakov.

2 matching references were found.

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Ushakov, N.V., Thermodynamics of the polymerization of a number of silacycloalkanes, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1978, 239(5), 1140-1143. [all data]

Bykova, T.A.; Lebedev, B.V.; Ushakov, N.V.; Finkel'shtein, E.Sh., Thermodynamics of the metathesis polymerization of 1,1-dimethyl-1-silacyclopent-3-ene in bulk and the thermodynamic properties of the resulting polymer in the 0-340 K range, Polymer Sci. Ser. A, 2000, 42, 8, 863. [all data]