Search Results

Search criteria:

Author:Tubyanskaya, V.S.

You may also wish to search for items by Tubyanskaya, V. and Tubyanskaya.

3 matching references were found.

Shaulov, Yu.Kh.; Shmyreva, G.O.; Tubyanskaya, V.S., Zh. Fiz. Khim., 1965, 39, 1, 105. [all data]

Shaulov, Y.K.; Tubyanskaya, V.S.; Evstegneeva, E.V.; Shmyreva, G.O., Russ. J. Phys. Chem., 1964, 38, 967. [all data]

Shaulov, Yu.Kh.; Shmyreva, G.O.; Tubyanskaya, V.S., Russ. J. Phys. Chem., 1965, 39, 51. [all data]