Search Results

Search criteria:

Author:Tsvetkova, L.Ya.

You may also wish to search for items by Tsvetkova, L. and Tsvetkova.

35 matching references were found.

Lebedev, B.V.; Milor, V.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Lebedev, N.K.; Kiparisova, E.G.; Evstropov, A.A., Thermodynamic properties of diethynyldiphenylgermane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 944. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Kiparisova, E.G.; Lebedev, N.K., Thermodynamic properties of cyclo-octa-1,5-diene, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 1265. [all data]

Kiparisova, E.G.; Tsvetkova, L.Ya.; Lebedev, B.V., Thermochemistry of N-phenethylazetidine, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1976, 50, 638. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of methylenecyclobutane, J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 809-815. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Sopin, V.P.; Tsvetkova, L.Ya.; Marchenko, G.N., Enthalpy of reaction of nitric acid with some organic compounds, J. Gen. Chem. USSR, 1986, 56, 471-474. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Milov, V.I.; Luneva, L.K.; Sladkov, A.M.; Rabinovich, I.B., Specific heat and thermodynamic functions of poly(diphenyldiethynylsilane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 23-24. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya., Heat capacity and thermodynamic functions of N-(β-trimethyldisilylethyl) ethylenimine, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1974, (1), 143-145. [all data]

Milov, V.I.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K.; Lebedev, N.K.; Evstropov, A.A., Heat capacity and thermodynamic functions of diphenyldiethynylsilane and poly(diphenyldiethynylsilane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol, Gor'kii, 1974, 1(36), 140-145. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Kiparisova, Y.G.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of methylenecyclobutane and 1,5-cyclooctadiene, Quatrieme Conference International de Thermodynamique Chimique, 1975, II, Thermophysique (capacites thermiques) pp. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Lebedev, N.K.; Kiparisova, Y.G.; Evstropov, A.A., Thermodynamic properties of diethynyldiphenylgermane, Zhur. Fiz. Khim., 1975, 49, 1592. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Kiparisova, Y.G.; Perchenko, V.N.; Sytov, G.A.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of polymerization of N-(β-trimethylsilylethyl)ethyleneimine, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 626-632. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Kiparisova, Y.G.; Lebedev, N.K., Thermodynamic properties of cycloocta-1,5-diene, Zhur. Fiz. Khim., 1975, 49, 2152. [all data]

Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Nametkin, N.S.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S.; Kiparisova, Y.G., Thermodynamics of polymerization of vinyltrimethylsilane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 1421-1425. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Finkel'shtein, E.Sh.; Strel'chik, B.S., Thermodynamic characteristics of methylenecyclobutane, Termodin. Org. Soedin., 1978, (7), 3-7. [all data]

Novoselova, N.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Moseeva, E.M.; Faminskaya, L.A., Specific heat and thermodynamic functions of 4,4'-dihydroxydiphenyl-2,2-propane, 4,4'-dichlorodiphenylsulphone, and polysulphone, Zhur. Fiz. Khim., 1985, 59, 604-608. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low temperature specific heat and thermodynamic functions of dibutyl and dioctyl phthalate, Zhur. Fiz. Khim., 1985, 59, 2127-2130. [all data]

Novoselova, N.V.; Rabinovich, I.B.; Tsvetkova, L.Ya.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G., Heat capacity and thermodynamic functions of tetrachloroethylene, Zhur. Fiz. Khim., 1986, 60, 1627-1630. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of dimethyl phthalate, Zhur. Fiz. Khim., 1986, 60, 545-548. [all data]

Smirnova, N.N.; Tsvetkova, L.Ya.; Bykova, T.A.; Marcus, Yizhak, Thermodynamic properties of N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylacetamide, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2007, 39, 11, 1508-1513, https://doi.org/10.1016/j.jct.2007.02.009 . [all data]

Tsvetkov, V.G.; Ivanov, A.V.; Rodnikova, M.N.; Kondin, A.V.; Tsvetkova, L.Ya., Specific interaction and heats of mixing of mono- and polyfunctional compounds, Spetsifika Sol'vatats. Protsessov v Rastvorakh, Ivan. Khim.-Tekhnol. In-t, 1991, 1991, 1992. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Tsvetkova, L.Ya., Temperature coefficient of solubility and heat of solution of crysta hydrate, Termodinam. Svoistva Rastvorov pri Ekstremal. Usloviyakh, 1986, 1986, 106-9. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low-temperature specific Heat and Thermodynamic Functions of Dimethyl Phthalate, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 545. [all data]

Novoselova, N.V.; Rabinovich, I.B.; Tsvetkova, L.Ya.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G., Heat capacity and thermodynamic functions of tetrachloroethylene, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 1627-30. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of dibutyl and dioctyl phthalate, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 2127. [all data]

Novoselova, N.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Moseeva, E.M.; Faminskaya, L.A., Heat Capacity and Thermodynamic Functions of 4,4'-Dihydroxydiphenyl- 2,2-propane, 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone and Polysulfone, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 604. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Korzyrkin, B.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Enthalpies of mixing of chloroform with some alkyl compounds of group V and vi elements., Zh. Obshch. Khim., 1978, 48, 2162-6. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kozyrkin, B.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., ENTHALPIES OF MIXING OF CHLOROFORM WITH SOME ALKYL COMPOUNDS OF ELEMENTS OF GROUPS V AND VI, J.Gen.Chem.USSR, 1978, 1978, 48 1966-1969. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of methylenecyclobutane, J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 809-15. [all data]

Kiparisova, E.G.; Tsvetkova, L.Ya.; Lebedev, B.V., Zh. Fiz. Khim., 1976, 50, 1053. [all data]

Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Nametkin, N.S.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of polymerization of vinyltrimethylsilane, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1975, 17, 1421. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Kiparisova, E.G.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of Methlenecyclobutane and 1,5-Cyclooctadiene in II, Thermophysique, Quatrieme Confirence International de Thermodynamique Chimique, pp 20-8, 1975. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Kiparisova, Ye.G.; Perchenko, V.N.; Sytov, G.A.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of polymerization of N-(β-trimethylsilylethyl)ethyleneimine, Vysokomol. Soedin. A, 1975, 17, 626. [all data]

Milov, V.I.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K.; Lebedev, N.K.; Evstropov, A.A., Heat capacity and thermodynamic functions of diphenyldiethynylsilane and poly(diphenyldiethynylsilane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol, Gor'kii, 1974, 36, 40-45. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Specific heat and thermodynamic functions of poly(vinyltrimethylsilane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 1, 17-18. [all data]

Kiparisova, E.G.; Tsvetkova, L.Ya.; Lebedev, B.V., Deposited Publ. VINITI, 1975, 3815 1975. [all data]