Search Results

Search criteria:

Author:Tsvetkov, V.G.

You may also wish to search for items by Tsvetkov, V. and Tsvetkov.

36 matching references were found.

Tsvetkov, V.G.; Kozyrkin, B.I., Enthalpy of interaction of alkyl compounds of selenium and tellarium with bromine, Termodin. Org. Soedin., 1978, 73-47. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kozyrkin, B.I., Enthalpy of reaction of alkylselenium and tellurium compounds with bromine, Termodin. Organ. Soedin., 1978, 7, 73-74. [all data]

Krasnov, V.L.; Ozherel'eva, N.K.; Trub, E.P.; Tsvetkov, V.G.; Bodrikov, I.V., Trimerization of aldehydes under the action of sulfur dioxide, J. Gen. Chem. USSR, 1983, 53, 2135-2138. [all data]

Zorin, A.D.; Tsvetkov, V.G.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A.; Perov, V.A.; Gatilov, Yu.F., Enthalpy of reaction of arsenic trichloride with certain organometallic compounds, J. Gen. Chem. USSR, 1985, 55, 5515-517. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Sopin, V.P.; Tsvetkova, L.Ya.; Marchenko, G.N., Enthalpy of reaction of nitric acid with some organic compounds, J. Gen. Chem. USSR, 1986, 56, 471-474. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Shmakov, V.A.; Sopin, V.F.; Ivanov, A.V.; Ikonnikov, A.A.; Marchenko, G.N., Enthalpies of reaction of nitric acid with acetic and trifluoroacetic anhydrides, J. Gen. Chem. USSR, 1989, 59, 1220-1222. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Gal'perin, V.A.; Tsvetkov, V.G., Isotopic effect on the specific heat and compressibility of deuterocyclohexane, Zhur. Fiz. Khim., 1966, 40, 1091-1097. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Tsvetkov, V.G.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of vinyldimethylphenylsilane and polyvinyldimethylphenylsilane and the polymerization of vinyldimethylphenylsilane, Vysokomol. Soedin., 1977, A19, 513-518. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Alyasov, V.N.; Tsvetkov, V.G.; Sheiman, M.S.; Buzulukov, V.I.; Maslennikov, V.P.; Aleksandrov, Yu.A., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., Gorky, 1974, 80.. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Alexsandrov, Y.A.; Glushakova, V.N.; Skorodumova, N.A.; Kol'yakova, G.M., Zh. Obsh. Khim., 1980, 50, 256. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Gal'perin, V.A.; Tsvetkov, V.G., Isotopic effect on the specific heat and compressibility of deuterocyclohexane, Zh. Fiz. Khim., 1966, 40, 1091. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Gal'perin, V.A.; Tsvetkov, V.G., Isotope effect in the heat capacity and compressibility of perdeutero- cyclohexane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1966, 40, 586. [all data]

Val'kovskaya, T.M.; Rodnikova, M.N.; Tsvetkov, V.G.; Klapshin, Y.P.; Naberukhin, Y.I., Effect of alkylation on the properties of diamines and their solutions, Koord. Khim., 1994, 20, 815-18. [all data]

Karsakova, N.A.; Ivanov, A.V.; Tsvetkov, V.G., Thermochemistry of acetyl chloride solutions, Zh. Obshch. Khim., 1994, 64, 193-6. [all data]

Rodnikova, M.N.; Klapshin, Y.P.; Tsvetkov, V.G.; Dudnikova, K.T.; Val'kovskaya, T.M., Molecular interactions in the water-tetramethylenediamine system, Koord. Khim., 1993, 19, 1, 78-80. [all data]

Karsakova, N.A.; Ivanov, A.V.; Shmakov, V.A.; Tsvetkov, V.G., Thermochemistry of solutions of trifluoroacetic acid, Zh. Khim. Termodin. Termokhim., 1992, 1, 198-201. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Ivanov, A.V.; Rodnikova, M.N.; Kondin, A.V.; Tsvetkova, L.Ya., Specific interaction and heats of mixing of mono- and polyfunctional compounds, Spetsifika Sol'vatats. Protsessov v Rastvorakh, Ivan. Khim.-Tekhnol. In-t, 1991, 1991, 1992. [all data]

Podkovyrov, A.I.; Baev, A.K.; Tsvetkov, V.G.; Karataev, E.N.; Gatilov, M.Yu.; Zorin, A.D., Thermodynamics of the dimethyltellurium-dimethylcadmium binary system, Zh. Obshch. Khim., 1991, 61, 46-51. [all data]

Egorochkin, G.A.; Tsvetkov, V.G.; Tikhonova, Z.A.; Baeva, I.V., Liquid-vapor equilibrium and thermodynamic functions of mixing for the styrene-butyl methacrylate system, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 1617. [all data]

Podkovyrov, A.I.; Baev, A.K.; Tsvetkov, V.G.; Karataev, E.N.; Gatilov, M.Yu.; Kaporovsky, L.M., Thermodynamics of the binary system dimethyltellurum - dimethylcadmium in Vses. Konf. po Metallorgan. Khimii, 4th, Kazan, Vol. 3, p 36, 1988. [all data]

Kruglyak, A.I.; Tsvetkov, V.G.; Fokin, E.A., Zh. Fiz. Khim., 1987, 61, 2310. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Tsvetkova, L.Ya., Temperature coefficient of solubility and heat of solution of crysta hydrate, Termodinam. Svoistva Rastvorov pri Ekstremal. Usloviyakh, 1986, 1986, 106-9. [all data]

Makitra, R.G.; Tsvetkov, V.G.; Pirig, Y.N., J. Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1986, 56, 1286-90. [all data]

Makitra, R.G.; Pirig, Y.N.; Tsvetkov, V.G., Correlation between the physicochemical properties of organic substances and the enthalpies of their mixing with bromine., Zh. Obshch. Khim., 1983, 53, 727-732. [all data]

Buslaeva, M.N.; Tsvetkov, V.G.; Markova, V.G.; Kaimin, I.F., Koord. Khim., 1983, 9, 752-4. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Korzyrkin, B.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Enthalpies of mixing of chloroform with some alkyl compounds of group V and vi elements., Zh. Obshch. Khim., 1978, 48, 2162-6. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kozyrkin, B.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., ENTHALPIES OF MIXING OF CHLOROFORM WITH SOME ALKYL COMPOUNDS OF ELEMENTS OF GROUPS V AND VI, J.Gen.Chem.USSR, 1978, 1978, 48 1966-1969. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Tsvetkov, V.G., Russ. J. Inorg. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 23, 1410. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Tsvetkov, V.G., Russ. J. Inorg. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 23, 2547. [all data]

Aleksandrov, Y.A.; Tsvetkov, V.G.; Perchugov, G.Y.; Sokolov, N.A., Enthalpies of mixing of perpropionic and propionic acids with certain solvents., Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 1074. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Krylov, V.A.; Krasnov, V.L., Thermochemistry of solutions of some oxygen and halogen com- pounds of sulfur with organic substances., Zh. Obshch. Khim., 1977, 47, 201-3. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Klimin, B.V., Enthalpies of mixing of bromine with certain substances, Zh. Obshch. Khim., 1977, 47, 729-31. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Tsvetkov, V.G.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of Vinyldimethylphenylsilane and Polyvinydimethylphenyl- silane and the Polymerization of Vinyldimethylphenylsilane, Vysokomol. Soedin. A, 1977, 19, 513. [all data]

Aleksandrov, Y.A.; Gorbatov, V.G.; Tsvetkov, V.G.; Yablokova, N.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1977, 234, 826. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Bychtov, V.T.; Rabinovich, I.B., Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 4, 91. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Rabinovich, I.B., Isotope effect in the consolute temperatures for a number of substances in deuterium oxide and deuterioethylene glycol, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 1355-7. [all data]