Search Results

Search criteria:

Author:Tsvetkov, V.F.

You may also wish to search for items by Tsvetkov, V. and Tsvetkov.

3 matching references were found.

Nesterova, T.N.; Verevkin, S.R.; Karaseva, S.Ya.; Rozhnov, A.M.; Tsvetkov, V.F., The equilibria in the interconversions of t-butylbenzenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1984, 58, 297-298. [all data]

Tsvetkov, V.F.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Study of the equilibrium of isomerization and transalkylation of isopropyltoluenes, Neftekhimiya, 1985, 53-57. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Zakrevskii, V.M.; Tsvetkov, V.F.; Arkusha, Y.A., Zh. Prikl. Khim., 1982, 55, 1896. [all data]