Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Tsvetkov, V.

You may also wish to search for items by Tsvetkov.

53 matching references were found.

Nesterova, T.N.; Verevkin, S.R.; Karaseva, S.Ya.; Rozhnov, A.M.; Tsvetkov, V.F., The equilibria in the interconversions of t-butylbenzenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1984, 58, 297-298. [all data]

Tsvetkov, V.F.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Study of the equilibrium of isomerization and transalkylation of isopropyltoluenes, Neftekhimiya, 1985, 53-57. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Zakrevskii, V.M.; Tsvetkov, V.F.; Arkusha, Y.A., Zh. Prikl. Khim., 1982, 55, 1896. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kozyrkin, B.I., Enthalpy of interaction of alkyl compounds of selenium and tellarium with bromine, Termodin. Org. Soedin., 1978, 73-47. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kozyrkin, B.I., Enthalpy of reaction of alkylselenium and tellurium compounds with bromine, Termodin. Organ. Soedin., 1978, 7, 73-74. [all data]

Krasnov, V.L.; Ozherel'eva, N.K.; Trub, E.P.; Tsvetkov, V.G.; Bodrikov, I.V., Trimerization of aldehydes under the action of sulfur dioxide, J. Gen. Chem. USSR, 1983, 53, 2135-2138. [all data]

Zorin, A.D.; Tsvetkov, V.G.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A.; Perov, V.A.; Gatilov, Yu.F., Enthalpy of reaction of arsenic trichloride with certain organometallic compounds, J. Gen. Chem. USSR, 1985, 55, 5515-517. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Sopin, V.P.; Tsvetkova, L.Ya.; Marchenko, G.N., Enthalpy of reaction of nitric acid with some organic compounds, J. Gen. Chem. USSR, 1986, 56, 471-474. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Shmakov, V.A.; Sopin, V.F.; Ivanov, A.V.; Ikonnikov, A.A.; Marchenko, G.N., Enthalpies of reaction of nitric acid with acetic and trifluoroacetic anhydrides, J. Gen. Chem. USSR, 1989, 59, 1220-1222. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Gal'perin, V.A.; Tsvetkov, V.G., Isotopic effect on the specific heat and compressibility of deuterocyclohexane, Zhur. Fiz. Khim., 1966, 40, 1091-1097. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Tsvetkov, V.G.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of vinyldimethylphenylsilane and polyvinyldimethylphenylsilane and the polymerization of vinyldimethylphenylsilane, Vysokomol. Soedin., 1977, A19, 513-518. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Alyasov, V.N.; Tsvetkov, V.G.; Sheiman, M.S.; Buzulukov, V.I.; Maslennikov, V.P.; Aleksandrov, Yu.A., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., Gorky, 1974, 80.. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Alexsandrov, Y.A.; Glushakova, V.N.; Skorodumova, N.A.; Kol'yakova, G.M., Zh. Obsh. Khim., 1980, 50, 256. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Gal'perin, V.A.; Tsvetkov, V.G., Isotopic effect on the specific heat and compressibility of deuterocyclohexane, Zh. Fiz. Khim., 1966, 40, 1091. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Gal'perin, V.A.; Tsvetkov, V.G., Isotope effect in the heat capacity and compressibility of perdeutero- cyclohexane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1966, 40, 586. [all data]

Val'kovskaya, T.M.; Rodnikova, M.N.; Tsvetkov, V.G.; Klapshin, Y.P.; Naberukhin, Y.I., Effect of alkylation on the properties of diamines and their solutions, Koord. Khim., 1994, 20, 815-18. [all data]

Karsakova, N.A.; Ivanov, A.V.; Tsvetkov, V.G., Thermochemistry of acetyl chloride solutions, Zh. Obshch. Khim., 1994, 64, 193-6. [all data]

Rodnikova, M.N.; Klapshin, Y.P.; Tsvetkov, V.G.; Dudnikova, K.T.; Val'kovskaya, T.M., Molecular interactions in the water-tetramethylenediamine system, Koord. Khim., 1993, 19, 1, 78-80. [all data]

Karsakova, N.A.; Ivanov, A.V.; Shmakov, V.A.; Tsvetkov, V.G., Thermochemistry of solutions of trifluoroacetic acid, Zh. Khim. Termodin. Termokhim., 1992, 1, 198-201. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Ivanov, A.V.; Rodnikova, M.N.; Kondin, A.V.; Tsvetkova, L.Ya., Specific interaction and heats of mixing of mono- and polyfunctional compounds, Spetsifika Sol'vatats. Protsessov v Rastvorakh, Ivan. Khim.-Tekhnol. In-t, 1991, 1991, 1992. [all data]

Podkovyrov, A.I.; Baev, A.K.; Tsvetkov, V.G.; Karataev, E.N.; Gatilov, M.Yu.; Zorin, A.D., Thermodynamics of the dimethyltellurium-dimethylcadmium binary system, Zh. Obshch. Khim., 1991, 61, 46-51. [all data]

Egorochkin, G.A.; Tsvetkov, V.G.; Tikhonova, Z.A.; Baeva, I.V., Liquid-vapor equilibrium and thermodynamic functions of mixing for the styrene-butyl methacrylate system, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 1617. [all data]

Podkovyrov, A.I.; Baev, A.K.; Tsvetkov, V.G.; Karataev, E.N.; Gatilov, M.Yu.; Kaporovsky, L.M., Thermodynamics of the binary system dimethyltellurum - dimethylcadmium in Vses. Konf. po Metallorgan. Khimii, 4th, Kazan, Vol. 3, p 36, 1988. [all data]

Kruglyak, A.I.; Tsvetkov, V.G.; Fokin, E.A., Zh. Fiz. Khim., 1987, 61, 2310. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Tsvetkova, L.Ya., Temperature coefficient of solubility and heat of solution of crysta hydrate, Termodinam. Svoistva Rastvorov pri Ekstremal. Usloviyakh, 1986, 1986, 106-9. [all data]

Makitra, R.G.; Tsvetkov, V.G.; Pirig, Y.N., J. Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1986, 56, 1286-90. [all data]

Makitra, R.G.; Pirig, Y.N.; Tsvetkov, V.G., Correlation between the physicochemical properties of organic substances and the enthalpies of their mixing with bromine., Zh. Obshch. Khim., 1983, 53, 727-732. [all data]

Buslaeva, M.N.; Tsvetkov, V.G.; Markova, V.G.; Kaimin, I.F., Koord. Khim., 1983, 9, 752-4. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Korzyrkin, B.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Enthalpies of mixing of chloroform with some alkyl compounds of group V and vi elements., Zh. Obshch. Khim., 1978, 48, 2162-6. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kozyrkin, B.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., ENTHALPIES OF MIXING OF CHLOROFORM WITH SOME ALKYL COMPOUNDS OF ELEMENTS OF GROUPS V AND VI, J.Gen.Chem.USSR, 1978, 1978, 48 1966-1969. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Tsvetkov, V.G., Russ. J. Inorg. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 23, 1410. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Tsvetkov, V.G., Russ. J. Inorg. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 23, 2547. [all data]

Aleksandrov, Y.A.; Tsvetkov, V.G.; Perchugov, G.Y.; Sokolov, N.A., Enthalpies of mixing of perpropionic and propionic acids with certain solvents., Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 1074. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Krylov, V.A.; Krasnov, V.L., Thermochemistry of solutions of some oxygen and halogen com- pounds of sulfur with organic substances., Zh. Obshch. Khim., 1977, 47, 201-3. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Klimin, B.V., Enthalpies of mixing of bromine with certain substances, Zh. Obshch. Khim., 1977, 47, 729-31. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Tsvetkov, V.G.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of Vinyldimethylphenylsilane and Polyvinydimethylphenyl- silane and the Polymerization of Vinyldimethylphenylsilane, Vysokomol. Soedin. A, 1977, 19, 513. [all data]

Aleksandrov, Y.A.; Gorbatov, V.G.; Tsvetkov, V.G.; Yablokova, N.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1977, 234, 826. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Bychtov, V.T.; Rabinovich, I.B., Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 4, 91. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Rabinovich, I.B., Isotope effect in the consolute temperatures for a number of substances in deuterium oxide and deuterioethylene glycol, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 1355-7. [all data]

Tsvetkov, V.N., Zh. Eksp. Teor. Fiz., 1951, 21, 701. [all data]

Tsvetkov, V.N.; Marinin, V.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1949, 68, 49. [all data]

Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Sharonov, K.G.; Tsvetkov, V.S., Investigation of the equilibria of the reaction: CH3(CH2)4OH + (CH3)2C:CH2 = CH3(CH2)4OC(CH3)3, J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 327-333. [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I. Yu, Vapour pressures and enthalpies of vaporization of alkylphenols, The Journal of Chemical Thermodynamics, 1990, 22, 4, 365-377, https://doi.org/10.1016/0021-9614(90)90122-7 . [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.S.; Rozhnov, A.M., Termodin. Org. Soedin., 1986, 71. [all data]

Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Sharonov, K.G.; Tsvetkov, V.S., Investigation of the Equilibria of the Reaction: CH3(CH2)4OH + + (CH3)2C:CH2 = CH3(CH2)4OC(CH3)3., J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 327. [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I.Y., Vapour Pressures and Enthalpies of Vaporization of Alkylphenols., J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 365. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Kovzel, E.N., Chromatographic data use in thermodynamic properties estimation for alkylbenzenes and their derivatives in Vses. Konf. po Termodinamike Organ. Soedinenii, 5th, Kuibyshev, p 65, 1987. [all data]

Nazmutdinov, A.G.; Nesterova, T.N.; Pilshchikov, V.A.; Tsvetkov, V.S., Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 2844. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Saturated vapor pressure and heats of vaporizarion of isopropyl- and tert- butylchlorobenzenes in Vses. Nauchn. Konf. Sovremen. Sost. Perspekt. Teor. Osnov Proizvod. Khlororg. Produktov, 4th Baku, Vol. 1, p 182, 1985. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Vapor pressure and enthalpies of evaporation of some o-alkylphenols in Probl. Kalorim. Khim. Termodin. Dokl. Vses. Konf., 10th, Akad. Nauk SSSR, Inst. Khim. Fiz.: Chernogolovka, USSR, Vol. 2, p 228, 1984. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Karaseva, S.Ya., Determination of saturated vapor pressure and calculations of vaporization heats of iso-propyl phenyl ether, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1984, Doc. No. 143 khp - 84, 1984. [all data]

Nesterov, I.A.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Tsvetkov, V.S., Thermodynamics of alkylbenzene sorption and evaporation. IV. Enthalpies of evaporation and thermodynamics chracteristics of sorption by stationary phases OV-101 and PEG-40M, Izvestia vysshikh uchebnykh zavedenii. Khimia i khimicheskaia tekhnologia (Chemistry and chemical technology), 2000, 43, 4, 39-45. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Rohznov, A.M., Dependence of retention indices of alkyl fluorobenzenes on temperature and structure of sorbates, Abstr. IX All-Union Conference on Gas Chromatography, Kuibyshev State University, Kuibyshev, 1987, 308. [all data]