Search Results

Search criteria:

Author:Tretyakov, K.V.

You may also wish to search for items by Tretyakov, K. and Tretyakov.

3 matching references were found.

Tretyakov, K.V., Retention Data. NIST Mass Spectrometry Data Center., NIST Mass Spectrometry Data Center, 2011. [all data]

Tretyakov, K.V., Retention Data (March 2011). NIST Mass Spectrometry Data Center., NIST Mass Spectrometry Data Center, 2011. [all data]

Tretyakov, K.V., Retention Data. NIST Mass Spectrometry Data Center., NIST Mass Spectrometry Data Center, 2014. [all data]