Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Tishchenko

25 matching references were found.

Tishchenko, D.; Khovanskaya, A.; Danilova, T., New Transformation Types in Terpenes VII Preparation of Alcohols and Ethers from Chloroterpenes, Zh. Obshch. Khim., 1952, 22, 803-9. [all data]

Tishchenko, D.; Summ, N., New Transformation Type in Terpenes VI. Action of Chlorine on «alpha»-Terpinene, Zh. Obshch. Khim., 1952, 22, 798-802. [all data]

Gutner, R.; Morozova, G.; Papkina, Z.; Tishchenko, D.; Shigel'skaya, M., Vapor-phase hydrolysis of chlorobenzene: II, Zh. Prikl. Khim. (Moscow), 1946, 19, 504-10. [all data]

Tishchenko, D., Bull. Soc. Chim. Fr., 1930, 47, 1137. [all data]

Kutnevich, A.M.; Tishchenko, D.V., Chlorination products of 1,1,2,3-tetramethylcyclohexa-2,4-diene. II. Chlorination of 1,1,2,3-tetramethylcyclohexa-2,4-diene, Zh. Org. Khim., 1967, 3, 444-52. [all data]

Tishchenko, D.V.; Churbakov, A.N., Chlorine Derivatives of Aliphatic HydrocarbonsVII Chlorination of 1-Chlorobutane, Zh, Obshch. Khim., 1937, 7, 667. [all data]

Tishchenko, D.V.; Zhokhovits, N., Chloro Derivatives II. Inductive Effect and Order of Substitution of Hydrogen Atoms eith Chlorine in Chloroalkanes, Zh. Obshch. Khim., 1948, 18, 43. [all data]

Tishchenko, D.V., Zh. Obshch. Khim., 1938, 8, 1232. [all data]

Gutner, R.A.; Tishchenko, D.V., Zh. Obshch. Khim., 1938, 8, 1062. [all data]

Tishchenko, D.V., Zh. Obshch. Khim., 1937, 7, 658. [all data]

Tishchenko, D.V.; Churbakov, A.N., Zh. Obshch. Khim., 1937, 7, 893. [all data]

Tishchenko, D.V.; Shchigel'skaya, M.A., Zh. Obshch. Khim., 1937, 7, 1246. [all data]

Tishchenko, D.V.; Churbakov, A.N., Zh. Obshch. Khim., 1936, 6, 1553. [all data]

Davydova, M.I.; Papkina, Z.; Tishchenko, D.V., Chloro Derivatives of Aliphatic Hydrocarbons. IV. Chlorination of Isopentane, Zh. Obshch. Khim., 1936, 6, 1615-23. [all data]

Tishchenko, D.V., Bull. Soc. Chim. Fr., 1933, 53, 1428. [all data]

Gutner, R.A.; Tishchenko, D.V., Chloro Derivatives of ALiphatic Hydrocarbons. V. Vapor Phase Catalysis of 2,3-Dichlorobutane in the Presence of Eater Vapors, J. Gen. Chem. (U.S.S.R.), 1936, 6, 1729-35. [all data]

Korenman, Ya.I.; Tishchenko, E.M., Extraction and solubility of dihydroxynaphthalenes., Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 1978, 44, 1209-12. [all data]

Korenman, Ya.I.; Tishchenko, E.M.; Kombarova, L.A., Distribution of dihydroxynaphthalenes between higher alcohols and water., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1977, 50, 941-43. [all data]

Tishchenko, I.G.; Stanishevskii, L.S., Geterog. Reakts. Reakts. Sposobn., 1964, 1964, 254. [all data]

Tishchenko, I.G.; Stanishevskii, L.S., Zhidkofazn. Okislenie Nepredel'nykh Org. Soedin., 1961, 1961, No. 1 133. [all data]

Chirko, A.I.; Ivanov, K.I.; Tishchenko, I.G.; Stepin, S.G., Autooxidation of acetylenes, J. Org. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1972, 8, 695-7. [all data]

Shkaraputa, L.N.; Tishchenko, L.A.; Kononov, A.V.; Sklyar, V.T.; Danilenko, V.V., Thermochemical relations in the production of 3-chloro-4-hydroxysulfolane, Neftepererab. Neftekhim. (Kiev), 1984, 27, 48. [all data]

Gavrilov, B.G.; Tishchenko, V.E., Zh. Obshch. Khim., 1948, 18, 1687. [all data]

Gavrilov, B.G.; Tishchenko, V.E., Zh. Obshch. Khim., 1947, 17, 967. [all data]

Tishchenko, V.V.; Belopol'skii, M.A.; Ignatovich, N.I., J. Appl. Chem., USSR (Engl. Transl.), 1938, 11, 639. [all data]