Search Results

Search criteria:

Author:Telnoi, V.I.

You may also wish to search for items by Telnoi, V. and Telnoi.

Only one matching reference was found.

Telnoi, V.I.; Kolyakova, G.m.; Rabinovich, I.B.; Vyazankin, N.s., Thermochemistry of triethylsilane, -germane, and -stannane, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1969, 185, 374. [all data]