Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Tan, Fu

You may also wish to search for items by Tan.

3 matching references were found.

Zhang, Xing-Kang; Huang, Wei-Jun; Tan, Fu; Xu, Guang-Zhi; Wu, Zheng-Liang, Study on Thermodynamic Characteristics of 4-Trifluorocoumarin Derivatives, Acta Phys. Chim. Sin., 1991, 7, 1, 106-109, https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB19910118 . [all data]

Huang, Wei-Jun; Zhou, Yan-Zhu; Tan, Fu; Huang, Xiu-Lan; Yang, Bao-Jin, Study on O-Quinonoid Form Homologues by DSC, Acta Phys. Chim. Sin., 1992, 8, 6, 795-798, https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB19920615 . [all data]

Huang, Wei-Jun; Chen, Su-Ming; Tan, Fu; Yang, Zhen-Xiang, Study on Thermodynamic Characteristics of Cinnamic Acid Derivatives, Acta Phys. Chim. Sin., 1994, 10, 2, 151-153, https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB19940212 . [all data]