Search Results

Search criteria:

Author:Takhistov, V.V.

You may also wish to search for items by Takhistov, V. and Takhistov.

25 matching references were found.

Loguinov, Y.; Takhistov, V.V.; Vatlina, L.P., Photoionization studies of substituted trimethylamines, Org. Mass Spectrom., 1981, 16, 239. [all data]

Baidin, V.N.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V., Effect of alkyl substituents on the ionization potentials of halogenobenzenes, Zh. Org. Khim., 1985, 21, 817. [all data]

Baidin, V.N.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V., Investigation of substituted tert-butylbenzenes by photoelectron spectroscopy, Zh. Org. Khim., 1985, 21, 1237. [all data]

Domnin, I.N.; Lakshin, A.M.; Misharev, A.D.; Orlov, V.M.; Takhistov, V.V., Thermochemical investigation of some hydrocarbon ions generated by photoionization, J. Org. Chem. USSR, 1985, 21, 1149. [all data]

Orlov, V.M.; Boganov, A.M.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical characteristics of the molecular and fragmentation ions of substituted tert-butylacetylenes, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1985, 12, 2795. [all data]

Zauer, O.A.; Takhistov, V.V., Heats of formation of 1-adamantyl cations in the gas phase, J. Org. Chem. USSR, 1986, 22, 601. [all data]

Orlov, V.M.; Rashkes, Y.V.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical description of tutomeric transformations in ionized 1,3-diketones, J. Gen. Chem. USSR, 1988, 58, 374. [all data]

Orlov, V.M.; Ponomarev, D.A.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V., Photoionization mass spectrometry and the relative stabilities of aryloxy radicals, J. Gen. Chem. USSR, 1991, 61, 2088. [all data]

Takhistov, V.V.; Ponomarev, D.A., Isodesmic reactions and thermochemistry of ions, Org. Mass Spectrom., 1994, 29, 395. [all data]

Takhistov, V.V.; Misharev, A.D.; Orlov, V.M.; Ponomarev, D.A.; Voss, J., Thermochemistry and mass spectrometry of aromatic compounds with tertiary alkyl groups, Eur. Mass Spectrom., 1995, 1, 353. [all data]

Orlov, V.M.; Boganov, A.M.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical characteristics of molecular and fragment ions of substituted tert-butylacetylenes, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1985, 2592-25. [all data]

Orlov, V.M.; Krivoruchko, A.A.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V., Enthalpy of vapor phase formation of ketene, ethynol, and their analogs, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1986, 2404-2405. [all data]

Orlov, V.M.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V.; V'yunov, K.A., Determination of the enthalpy of formation of para-substituted α,α-dimethylbenzyl cations in the gas phase, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1986, 1851-18. [all data]

Pimenova, S.M.; Kozina, M.P.; Gal'chenko, G.L.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Kuznetsova, T.S.; Proskurnina, M.V.; Kotel'nikova, T.A., Heats of combustion and formation of some compounds with acetylene bonding, Termodin. Org. Soedin., 1986, 12-16. [all data]

Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Pimenova, S.M.; Orlov, V.M.; Pustobaev, V.N., Formation enthalpies of acetylene ketones fragments in gas phases, React. Kinet. Catal. Lett., 1986, 31, 15-19. [all data]

Zauer, O.A.; Takhistov, V.V., Heats of formation of 1-adamantyl cations in the gas phase, Zh. Org. Khim., 1986, 22, 672. [all data]

Orlov, V.M.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V.; Ryabinkin, I.I., Enthalpy of formation of acetonyl radical and its analogs in the gas phase, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1988, 1337-13. [all data]

Orlov, V.M.; Rashkes, Ya.V.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical description of tautomeric transformations in ionized 1,3-diketones, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1988, 58, 374-380. [all data]

Pimenova, S.M.; Domnin, I.N.; Lakshin, A.M.; Takhistov, V.V., , Abstract of Papers, XI All-Union Conference on Calorimetry and Thermodynamics, Novosibirsk, 1986, 41. [all data]

Golovin, A.V.; Ponomarev, D.A.; Takhistov, V.V., Thermochemistry of organic and heteroorganic species. Pad VIII. Ketene and structurally related species, J. Mol. Struct., 2000, 524, 1-3, 259-281, https://doi.org/10.1016/S0022-2860(99)00452-4 . [all data]

Muftakhov, M.V.; Vasil'ev, Y.V.; Khatymov, R.V.; Mazunov, V.A.; Takhistov, V.V.; Travkin, O.V.; Yakovleva, E.V., Thermochemistry of negatively charged ions. II. Energetics of formation of negative ions from acridanone and some of its derivatives, Rapid Commun. Mass Spectrom., 1999, 13, 10, 912-923, https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0231(19990530)13:10<912::AID-RCM585>3.0.CO;2-W . [all data]

Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Pimenova, S.M.; Orlov, V.M.; Pustobeav, V.N., Formation enthalpies of acetylene ketones fragments in gas phases., React. Kinet. Catal. Lett., 1986, 31, 1, 15. [all data]

Pimenova, S.M.; Kozina, M.P.; Gal'chenko, G.L.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Kuznetsova, T.S.; Proskurnina, M.V.; Kotel'nikova, T.A., Heats of combustion and formation of some compounds with acetylene binding, Termodin. Org. Soedin., 1986, 1986, 12. [all data]

Takhistov, V.V.; Khoroshko, L.O.; Viktorovskii, I.V.; Lahtiperä, M.; Paasivirta, J., Mass spectrometric identification of cyclic polysulfides in sediment from the Eastern Gulf of Finland. II, European Journal of Mass Spectrometry, 2004, 10, 5, 737-741, https://doi.org/10.1255/ejms.662 . [all data]

Khoroshko, L.O.; Petrova, V.N.; Takhistov, V.V.; Viktorovskii, I.V.; Lahtipera, M.; Paasvirta, J., Sulfur Organic Compounds in Bottom Sediments of the Eastern Gulf of Finland, Sulfur Organic Compounds, 2007, 14, 6, 366-376. [all data]