Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:TONG, Bo

You may also wish to search for items by TONG.

11 matching references were found.

TONG, Bo; TAN, Zhi-Cheng; WANG, Shao-Xu, Low Temperature Heat Capacities and Thermodynamic Properties of 2-Methyl-2-butanol, Chin. J. Chem., 2008, 26, 9, 1561-1566, https://doi.org/10.1002/cjoc.200890282 . [all data]

WANG, Shao-Xu; TAN, Zhi-Cheng; LI, Yan-Sheng; TONG, Bo; LI, Ying; SHI, Quan; ZHANG, Jing-Nan, Thermodynamic Study of 8-Hydroxyquinoline by Adiabatic Calorimetry and Thermal Analysis, Chin. J. Chem., 2008, 26, 11, 2016-2020, https://doi.org/10.1002/cjoc.200890360 . [all data]

Shi, Quan; Tan, Zhi-Cheng; Tong, Bo; Di, You-Ying; Zhang, Zhi-Heng; Zeng, Ju-Lan; Sun, Li-Xian; Li, Yan-Sheng, Low-temperature heat capacity and standard molar enthalpy of formation of crystalline 2-pyridinealdoxime (C6H6N2O), The Journal of Chemical Thermodynamics, 2007, 39, 5, 817-821, https://doi.org/10.1016/j.jct.2006.09.016 . [all data]

Shi, Quan; Tan, Zhi-Cheng; Di, You-Ying; Tong, Bo; Wang, Shao-Xu; Li, Yan-Sheng, Thermodynamic studies of crystalline 2-amino-5-nitropyridine (C5H5N3O2), Thermochimica Acta, 2007, 463, 1-2, 6-9, https://doi.org/10.1016/j.tca.2007.04.006 . [all data]

Wang, Shao-Xu; Tan, Zhi-Cheng; Li, Yan-Sheng; Li, Ying; Shi, Quan; Tong, Bo, Heat capacity and thermodynamic properties of benzyl disulfide (C14H14S2), Thermochimica Acta, 2007, 463, 1-2, 21-25, https://doi.org/10.1016/j.tca.2007.05.014 . [all data]

Tong, Bo; Tan, Zhi-Cheng; Shi, Quan; Li, Yan-Sheng; Yue, Dan-Ting; Wang, Shao-Xu, Thermodynamic investigation of several natural polyols (I): Heat capacities and thermodynamic properties of xylitol, Thermochimica Acta, 2007, 457, 1-2, 20-26, https://doi.org/10.1016/j.tca.2007.02.022 . [all data]

Tong, Bo; Yu, Ying; Tan, Zhi-Cheng; Meng, Chang-Gong; Cui, Li-Jun; Xiao, Guang; Liu, Rui-Bin, Thermodynamic investigation of several natural polyols (IV): Heat capacities and thermodynamic properties of adonitol, Thermochimica Acta, 2010, 499, 1-2, 117-122, https://doi.org/10.1016/j.tca.2009.11.011 . [all data]

Shi, Quan; Tan, Zhi-Cheng; Di, You-Ying; Tong, Bo; Li, Yan-Sheng; Wang, Shao-Xu, Thermal Analysis and Calorimetric Study of 4-Dimethylaminopyridine, J. Chem. Eng. Data, 2007, 52, 3, 941-947, https://doi.org/10.1021/je6005423 . [all data]

Tong, Bo; Liu, Rui-Bin; Meng, Chang-Gong; Yu, Feng-Yun; Ji, Shou-Hua; Tan, Zhi-Cheng, Heat Capacities and Nonisothermal Thermal Decomposition Reaction Kinetics of, J. Chem. Eng. Data, 2010, 55, 1, 119-124, https://doi.org/10.1021/je900285w . [all data]

Wang, Shao-Xu; Zhao Zhe; Tan, Zhi-Cheng; Li, Yan-Sheng; Tong, Bo; Shi, Quan; Li, Ying, Thermal Stability and Kinetics of Thermal Decomposition for Protionamide, Acta Phys. Chim. Sin., 2007, 23, 9, 1459-1462, https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB20070929 . [all data]

Tong, Bo; Tan, Zhi-Cheng; Wang, Shao-Xu, Thermodynamic Properties of 1-Docosanol, Acta Phys. Chim. Sin., 2008, 24, 9, 1699-1702, https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB20080930 . [all data]