Search Results

Search criteria:

Author:Steblevskii, A.V.

You may also wish to search for items by Steblevskii, A. and Steblevskii.

4 matching references were found.

Alikhanyan, A.S.; Steblevskii, A.V.; Malkerova, I.P.; Pervov, V.S.; Butskii, V.D.; Gorgoraki, V.I., Mass spectrometric study of the sublimation of molybdenum trifluoride, Russ. J. Inorg. Chem., 1978, 23, 814. [all data]

Alikhanyan, A.S.; Steblevskii, A.V.; Pervov, V.S.; Butskii, V.D.; Gorgoraki, V.I., Mass-spectrometric study of molybdenum oxide fluorides, Russ. J. Inorg. Chem., 1978, 23, 1412. [all data]

Alikhanyan, A.S.; Steblevskii, A.V.; Lazarev, V.B.; Kalinnikov, V.T.; Grinberg, Y.K.; Zhukov, E.G.; Agamirova, L.M.; Gorgoraki, V.I., Thermodynamic properties of gaseous arsenic iodides, Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater., 1980, 16, 73. [all data]

Steblevskii, A.V.; Alikhanyan, A.S.; Vedenkina, L.G.; Shtemenko, A.V.; Kotel'nikova, A.S.; Gorgoraki, V.I., Koord. Khim., 1984, 10, 72. [all data]