Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Starkov

9 matching references were found.

Balykova, L.A.; Verkholetova, G.P.; Lebedeva, N.S.; Limanov, V.E.; Starkov, A.V., Solubility and Bactericidal Activity of 1, 3-Dichlorohydantoin, 1, 3- Dichloro-5-methylhydantoin and Trichloroisocyanuric Acid, Zh. Mikrobiol, Epidemiol Immunobiol., 1967, 44, 14-18. [all data]

Matyash, I.V.; Mank, V.V.; Starkov, M.G., Nuclear magnetic reasonance study of the solubility of hydrogen in liquid nitrogen and of helium in liquid hydrogen, Ukr. Fiz. Zh. (Ukr. Ed.), 1966, 11, 497-501. [all data]

Starkov, S.P., et al., Zhur. Obshchei. Khim., 1975, 45, 1611. [all data]

Kokhanova, I.V.; Rednikova, T.A.; Starkov, S.P.; Egidis, F.M.; Taranenko, A.S.; Zolotareva, K.A., Zh. Org. Khim., 1965, 1, 648. [all data]

Starkov, S.P.; Glushkova, L.V., Alkylation of 3,4-xylenol by some aliphatic, alicyclic, and arylaliphatic olefins on KO-2 cation exchange., J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1967, 40, 209. [all data]

Starkov, S.P.; Glushkova, L.V., Synthesis of dialkyl-sustituted 3,4-xylenol, J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1967, 40, 1583. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Sedov, S.M.; Starkov, V.Y.; Manzhos, V.N., Equilibrium Transformations of Dibromoethane., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 62-5. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.N.; Sedov, s.M.; Starkov, V.Ya., Dehydrobromination of 1,2-dibromoethane, Khimiya, 1969, 155-158. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Sedov, S.M.; Starkov, V.Ya.; Manzohos, V.N., Equilibrium reactions of dibromoethane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 62-65. [all data]