Search Results

Search criteria:

Author:Sorokin, M.S.

You may also wish to search for items by Sorokin, M. and Sorokin.

3 matching references were found.

Voronkov, M.G.; Sorokin, M.S.; Klyuchnikov, V.A.; Shvetz, G.N.; Pepekin, V.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1989, 359, 3, 301-313, https://doi.org/10.1016/0022-328X(89)88094-5 . [all data]

Klyuchnikov, V.A.; Shvec, G.N.; Martynovskaya, L.N.; Voronkov, M.G.; Sorokin, M.S., Thermodynamic study of cystalline 1-(organylthioalkyl)silatrenes, Zh. Fiz. Khim., 1990, 64, 57. [all data]

Klyuchnikov, V.A.; Shvets, G.N.; Sorokin, M.S.; Voronkov, M.G.; Surkova, S.V., Thermochemical study of 1-organothioalkylsilatranes, Svoistva Veshchestv Str. Mol.., 1985, 1985, 114. [all data]