Search Results

Search criteria:

Author:Sokolov, V.V.

You may also wish to search for items by Sokolov, V. and Sokolov.

3 matching references were found.

Sokolov, V.V.; Zhilina, L.P.; Mischenko, K.P., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1963, 36, 750. [all data]

Sokolov, V.V.; Zhilina, L.P.; Mishchenko, K.P., Thermodynamics of Evaporation of Acetone at Different Temperatures, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1963, 36, 750-4. [all data]

Kuznetsova, A.G.; Bochkarev, V.N.; Ivanov, V.I.; Kisin, A.V.; Polivanov, A.N.; Sokolov, V.V.; Turkel'taub, G.N., Zh. Obshch. Khim., 1976, 46, 2025-34. [all data]