Search Results

Search criteria:

Author:Sladkov, A.M.

You may also wish to search for items by Sladkov, A. and Sladkov.

31 matching references were found.

Kiparisova, E.G.; Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., Thermodynamics of dehydropolycondensation of 2,3,4,5-tetraphenyl-1,1-diethynyl-1-germacyclopentadiene, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1978, 1276. [all data]

Lebedev, N.K.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, E.G.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., Thermodynamics of dehydropolycondensation reactions of a number of bis-ethynyl derivatives of silicon and germanium, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1979, 246, 548-551. [all data]

Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Lebedev, B.V.; Mukhina, N.N.; Gol'ding, I.R.; Sladkov, A.M., Thermodynamics of silver phenylacetylenide in the 0-330 K range, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1980, 468-471. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Milov, V.I.; Luneva, L.K.; Sladkov, A.M.; Rabinovich, I.B., Specific heat and thermodynamic functions of poly(diphenyldiethynylsilane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 23-24. [all data]

Milov, V.I.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K.; Lebedev, N.K.; Evstropov, A.A., Heat capacity and thermodynamic functions of diphenyldiethynylsilane and poly(diphenyldiethynylsilane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol, Gor'kii, 1974, 1(36), 140-145. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K., Thermodynamic properties of dianisyldiethynylsilane and polydianisyldiethynylsilane, Zhur. Fiz. Khim., 1975, 49, 2457-2458. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Kiparisova, Y.G.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K., Thermodynamic properties of 1,1-diethynyl-2,3,4,5-tetraphenyl-1-germacyclopentadiene and poly-1,1-diethynyl-2,3,4,5-tetraphenyl-1-germacyclopentadiene, Zhur. Fiz. Khim., 1975, 49, 2716-2717. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Lityagov, V.Ya.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K., Heat capacity and thermodynamic funcions of poly(vinylenediphenylgermane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, (4), 46-50. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Rabinovich, I.B.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K., Heat capacity and thermodynamic functions of crystalline and liquid diphenyldiethynylgermane, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, (4), 35-40. [all data]

Lebedev, B.V.; Evstropov, A.A.; Milov, V.I.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., Thermodynamic properties of polyvinylenediphenylsilane in the range 13-334, Zhur. Fiz. Khim., 1977, 51, 275. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Milov, V.I.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., The thermodynamics of the dehydropolycondensation of diphenyldiethylgermanium, Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1977, (8), 1790-1793. [all data]

Milov, V.I.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, Y.G.; Bykova, T.A.; Sladkov, A.M., Thermodynamics of diphenyldiethynylsilane in the 10-326 K range, Termodin. Org. Soedin., 1977, (6), 13-25. [all data]

Lebedev, N.K.; Lebedev, B.V.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., Thermodynamic properties of the diphenylsilane-diethynyldiphenylgermane copolymer in the temperature range 0-330 K, Zhur. Fiz. Khim., 1978, 52, 1564. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., The thermodynamic properties of silicon and germanium diphenyldihydride polyaddition products with the bis-ethinyl derivatives of the same metals, Vysokomol. Soedin., 1978, A20, 338-341. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Mukhina, N.N.; Sladkov, A.M.; Gol'ding, I.R., Thermodynamic properties of copper acetylide in the range 0-330°K, Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1979, (8), 1880-1882. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Sladkov, A.M.; Kiparisova, Y.G.; Gol'ding, I.R., Thermodynamics of (1-hexynyl)copper in the range 0-330 K, Zhur. Obshch. Khim., 1981, 51, 724-727. [all data]

Lebedev, N.K.; Kiparisova, E.G.; Lebedev, B.V.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., Thermodynamics of polyaddition reactions of silicon and germanium dihydrides with bis(ethynyl) derivatives of silicon and germanium, Russ Chem Bull, 1980, 29, 3, 374-376, https://doi.org/10.1007/BF00949619 . [all data]

Lebedev, N.K.; Kiparisova, E.G.; Lebedev, B.V.; Sladkov, A.M.; Vasmeva, N.A., Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1980, 374. [all data]

Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Lebedev, B.V.; Mukhina, N.N.; Gol'ding, I.R.; Sladkov, A.M., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1980, 468.. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Mukhina, N.N.; Sladkov, A.M.; Gol'ding, I.R., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1979, 1880.. [all data]

Lebedev, N.K.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, E.G.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1979, 246, 1405. [all data]

Lebedev, N.K.; Kiparisova, E.G.; Lebedev, B.V.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1980, 555.. [all data]

Kiparisova, E.G.; Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1978, 1459.. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Kiparisova, E.G.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K., Russ. J. Phys. Chem., 1975, 49, 1601. [all data]

Lebedev, N.K.; Kiparisova, E.G.; Lebedev, B.V.; Sladkov, A.M.; Vasmeva, N.A., Bull. Acad. Sci. USSR, 1980, Div. Chem. Sci.(English Trans.) 29. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Ye.G.; Mukoina, N.N.; Sladkov, A.M.; Gol'ding, I.R., Thermodynamic properties of copper acetylide in the range 0-330 K,, Izvest. Akad. Nauk. SSSR. Ser. Khim., 1979, 8, 1880-2. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Milov, V.I.; Sladkov, A.M., Thermodynamic properties of tetrahydrofuran from 8 to 322 k polyaddition products with the bis-ethinyl derivatives of the same metals, J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 321-9. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Sladkov, A.M., Thermodynamics of the polymerization of a number of silacycloalkanes, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1978, 239, 1140-I 143. [all data]

Milov, V.I.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, E.G.; Bykova, T.A.; Sladkov, A.M., Thermodynamics of diphenyldiethynylsilane in the 10-326 K range, Termodin. Org. Soedin., 1977, No.6, 13. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Kiparisova, Ye.G.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K., Thermodynamic properties of 1,1-diethynyl-2,3,4,5-tetraphenyl-1- germacyclopentadiene, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 2716-7. [all data]

Milov, V.I.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K.; Lebedev, N.K.; Evstropov, A.A., Heat capacity and thermodynamic functions of diphenyldiethynylsilane and poly(diphenyldiethynylsilane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol, Gor'kii, 1974, 36, 40-45. [all data]