Search Results

Search criteria:

Author:Shvyrev, V.V.

You may also wish to search for items by Shvyrev, V. and Shvyrev.

Only one matching reference was found.

Rezukhina, T.N.; Shvyrev, V.V., Vestn. Moskov. Univ., 1952, 7, 41. [all data]