Search Results

Search criteria:

Author:Shlyakova, V.G.

You may also wish to search for items by Shlyakova, V. and Shlyakova.

8 matching references were found.

Kostryukov, V.N.; Mosin, A.M.; Samorukov, O.P.; Shlyakova, V.G., Thermodynamics of triphenylchlorosilane at low temperatures, Russ. J. Phys. Chem., 1968, 42, 968-970. [all data]

Shmyreva, G.O.; Shlyakova, V.G.; Golosova, R.M., Russ. J. Phys. Chem., 1978, 52, 135. [all data]

Shmyreva, G.O.; Shlyakova, V.G.; Golosova, R.M.; Petrunin, A.B.; Bekker, D.B.; Zhigach, A.F., Russ. J. Phys. Chem., 1976, 50, 478. [all data]

Golosova, R.M.; Shmyreva, G.O.; Shlyakova, V.G.; Petrunin, A.B.; Bekker, D.B.; Zhigach, A.F., Zh. Fiz. Khim., 1979, 53, 766. [all data]

Golosova, R.M.; Shlyakova, V.G.; Shmyreva, G.O.; Petrunin, A.B.; Ignatova, O.N.; Lavygin, I.A., Physical properties of tri-n-butylboron and tri-iso-butylboron, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1983, Doc. No. 773 khp - 83, 1983. [all data]

Shlyakova, V.G.; Shmyreva, G.O.; Golosova, R.M.; Sheludyakov, V.D.; Zhun, V.I.; Lakhtin, V.G., Temperature dependence of vapor pressure of vinylsilanes, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1979, Doc. No. 3146/79, 1979. [all data]

Lavygin, I.A.; Skorokhodov, I.I.; Shmyreva, G.O.; Zhigach, A.F.; Petrunin, A.B.; Krasavin, A.M.; Golosova, R.M.; Shlyakova, V.G., Physical properties of triethylboron, Zh. Fiz. Khim., 1977, 51, 1270. [all data]

Kostryukov, V.N.; Mosin, A.M.; Samorukov, O.P.; Shlyakova, V.G., Thermpdynamics of triphenylchlorosilane at low temperatures, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1968, 42, 968-70. [all data]