Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Shishinova, V.I.

You may also wish to search for items by Shishinova, V. and Shishinova.

9 matching references were found.

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Brezhneva, V.G.; Shishinova, V.I., Equilibrium of isomerization of geometric forms of 1-bromo-1-butene and 2-bromo-2-butene, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 786-788. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Kudryavtsev, V.A., Thermodynamic functions of bromobutenes, Deposited Doc., 1977, 1-6. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Kudryavtsev, V.A., Thermodynamic functions of bromobutenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 270-271. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Tokarevskii, V.A., Dehydrochlorination of 2,2-dichloropentane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 285-286. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., The isomerisation of halogenoalkenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 1065-1066. [all data]

Levanova, S.V.; Shishinova, V.I.; Meged, V.M., Equilibrium Compositions of Isomeric Mixtures of CHloroalkanes, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1982, 55, 484. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Shishinova, V.I., To Dehydrohalogenation of Halogenderivatives of Alkanes., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1979, 52, 387. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A.; Shishinova, V.I., Dehydrobromination of some Dibromobutanes., Deposited Doc., 1976, VINITI 1562-76 1976. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Brezhneva, V.G.; Shishinova, V.I., Equilibria of Isomerisation of Stereo Forms of 1-Bromo-1-Butene and 2-Bromo-2-Butene., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 736. [all data]