Search Results

Search criteria:

Author:Shiryaeva

4 matching references were found.

Mullayanov, F.I.; Galagan, G.V.; Buz'ko, M.F.; Churkin, Yu.V.; Shiryaeva, A.A., Tr. Nauch. Issled. Inst. Neftekhim. Proizvod., 1970, 2, 95. [all data]

Mullayanov, F.I.; Galagan, G.V.; Buz'ko, M.F.; Churkin, Yu.V.; Shiryaeva, A.A., Physicochemical properties of m-toluic acid and 2,6-xylenol, Tr. Nauchno-Issled. Inst. Neftekhim. Proizvod., 1970, No. 2, 95-7. [all data]

Silina, N.P.; Pokorskii, V.N.; Shiryaeva, E.I.; Ustraikh, M.A., Liquid-vapor equilibrium in the toluene + diethylene glycol and o-xylene + diethylene glycol systems, Tr., Vses. Nauchno-Issled. Inst. Neftekhim. Protsessov, 1962, No. 5, 124-32. [all data]

Berezkin, V.G.; Korolev, A.A.; Malyukova, I.V.; Popova, T.P.; Shiryaeva, V.E.; Khotimskii, V.S., Poly[1-(trimethylsilyl)-1-propine] as chromatographic adsorbent and prospects of its application in packed and capillary columns, J. Chromatogr. A, 2002, 960, 1-2, 151-158, https://doi.org/10.1016/S0021-9673(02)00333-3 . [all data]