Search Results

Search criteria:

Author:Sheludyakov, V.D.

You may also wish to search for items by Sheludyakov, V. and Sheludyakov.

3 matching references were found.

Khvostenko, V.I.; Zykov, B.G.; Yuriev, V.P.; Mironov, V.F.; Kovel'zon, G.I.; Panasenko, A.A.; Sheludyakov, V.D.; Gailyunas, I.A., Study of d(«pi»)-p(«pi») interaction in vinyl- and alkylsilicon-containing compounds by photoelectron spectroscopy, J. Organomet. Chem., 1981, 218, 155. [all data]

Ditsent, V.E.; Skorokhodov, I.I.; Terent'eva, N.A.; Koneva, G.M.; Zhun, V.I.; Tsvetkov, A.L.; Sheludyakov, V.D., Saturated vapor pressure of chlorosubstituted methylallyl- and phenylallylsilanes, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1987, Doc. No. 1290 khp - 87, 1987. [all data]

Shlyakova, V.G.; Shmyreva, G.O.; Golosova, R.M.; Sheludyakov, V.D.; Zhun, V.I.; Lakhtin, V.G., Temperature dependence of vapor pressure of vinylsilanes, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1979, Doc. No. 3146/79, 1979. [all data]