Search Results

Search criteria:

Author:Sharpataya, G.A.

You may also wish to search for items by Sharpataya, G. and Sharpataya.

3 matching references were found.

Lazarev, V.B.; Greenberg, J.H.; Ozerova, Z.P.; Sharpataya, G.A., DSC and vapour pressure investigation of some «beta»-diketonates, Journal of Thermal Analysis, 1988, 33, 3, 797-799, https://doi.org/10.1007/BF02138589 . [all data]

Grinberg, Ya.Kh.; Lazarev, V.B.; Petukhov, V.V.; Novikova, G.Ya.; Sharpataya, G.A.; Ozerova, Z.P., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 297, 633. [all data]

Lazarev, V.B.; Greenberg, J.H.; Ozerova, Z.P.; Sharpataya, G.A., DSC and vapor pressure investigation of some «beta»-diketonates, J. Therm. Anal., 1988, 33, 797. [all data]