Search Results

Search criteria:

Author:Sevast'yanov, V.G.

You may also wish to search for items by Sevast'yanov, V. and Sevast'yanov.

13 matching references were found.

Sevast'yanov, V.G.; Solov'ev, V.P., The vapour pressure of cyclooctatetraene, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1979, 53, 943-944. [all data]

Sevast'yanov, V.G.; Krasnodubskaya, S.V.; Kurtasov, O.V.; Alikhanyan, A.S.; Kuznetsov, N.T.; Zanina, A.S., Synthesis and thermochemistry of vapor formation in tetrakis(2,6,6-trimethyl-2-methoxy-3,5-heptanedionato)uranium, U(ODPM)4 (I) and tetrakis(2,6-dimethyl-2-methoxy-3,5-heptanedionato)uranium, U(OPPM)4 (II), Vysokochist. Veshchestva, 1991, 1, 190. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Filatov, I.Yu.; Kazanskaya, I.L.; Sevast'yanov, V.G., Volatility and structure of copper(II), palladium(II) and rhodium(II) acetylacetonates and copper(II) propionylacetonate, Zh. Neorg. Khim., 1991, 36, 12, 3112. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Sevast'yanov, V.G.; Grinberg, Ya.Kh.; Gorgoraki, V.I., Thermal behavior of 3d transition metal acetylacetonates, Zh. Neorg. Khim., 1990, 35, 2, 413. [all data]

Sevast'yanov, V.G.; Alikhanyan, A.S.; Krasovskaya, T.I.; Filatov, I.Yu.; Krasnodubskaya, S.V.; Kuznetsov, N.T., Vaporization of organometallic compounds:  hexakis(trifluoroethoxy)uranium and bis[pentakis(trifluoroethoxy)uranium], Vysokochist. Veshchestva, 1991, 4, 137. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Kuznetsov, N.T.; Sevast'yanov, V.G.; Krasnodubskaya, S.V.; Filatov, I.Yu., Thermochemistry of hexamethoxyuranium and uranium tetraacetylacetonate and hafnium tetraacetylacetonate, Vysokochist. Veshchestva, 1991, 1, 194. [all data]

Kuznetsov, N.T.; Kir'yanov, K.V.; Mitin, V.A.; Sevast'yanov, V.G.; Bogdanov, V.A., Radiokhimiya, 1986, 28, 709. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Kuznetsov, N.T.; Sevast'yanov, V.G.; Krasnodubskaya, S.V.; Filatov, I.Yu., Vysokochist. Veshchestva, 1991, 194.. [all data]

Kuznetsov, N.T.; Mitin, V.A.; Kir'yanov, K.V.; Sevast'yanov, V.G.; Bogdanov, V.A., Radiokhimiya, 1987, 29, 109. [all data]

Kuznecov, N.T.; Sevast'yanov, V.G.; Filatov, I.Yu.; Zakharov, L.N.; Domrachev, G.A., Vaporization of coordination compounds of metals with organic ligands: screening of central atom, types of intermolecular contacts in Vysokochistye Veschestva, No. 6, p 42, 1989. [all data]

Sevast'yanov, V.G.; Mitin, V.A.; Ryurikov, V.F., Thermodynamic properties of 1,2,5,6-dibenzocyclooctatetraene, uranocene and 1,1-dibutyluranocene in Vses. Konf. po Termodinamike Organicheskikh Soyedinenii, 4th, Kuibyshev, p 58, 1985. [all data]

Sevast'yanov, V.G.; Solovyev, V.P.; Suglobov, D.N.; Volkov, V.A., Synthesis, vapor pressure and thermal stability of urenocene. in Chemistry of Uranium., Moscow, 276, 1981. [all data]

Sevast'yanov, V.G.; Solov'ev, V.P., The vapor pressure of cyclooctatetraene., Zh. Fiz. Khim., 1979, 53, 1660-2. [all data]