Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Serpinskii, V.V.

You may also wish to search for items by Serpinskii, V. and Serpinskii.

12 matching references were found.

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshits, N.Y., Zh. Fiz. Khim., 1954, 28, 810. [all data]

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshits, N.Yu., Trudy Vsesoyuz. Nauch.-Issledovatel. Inst. Sintet. I. Natural. Dushistykh Veshchestv, 1958, 4, 125. [all data]

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshits, N.Y., Zh. Fiz. Khim., 1953, 27, 1032. [all data]

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshits, N.Y., Zh. Fiz. Khim., 1954, 28, 1969. [all data]

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshits, N.Yu., Zh. Fiz. Khim., 1957, 31, 1278. [all data]

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshits, N. Yu, Zh. Fiz. Khim., 1955, 29, 653. [all data]

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshits, N.Y., Zh. Fiz. Khim., 1956, 30, 177. [all data]

Muminov, S.Z.; Bering, B.P.; Kvlividze, V.I.; Serpinskii, V.V., Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1966, 1966, 166-171. [all data]

Bering, B.P.; Dubinin, M.M.; Zhukovskaya, E.G.; Serpinskii, V.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1960, 130, 793. [all data]

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshich, N.Yu., Determination of saturated vapor pressure of some aromatic substances, Zh. Fiz. Khim., 1957, 31, 1278-84. [all data]

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshich, N.Yu., Determination of saturated vapor pressures of some fragrant substances., Zh. Fiz. Khim., 1956, 30, 177-83. [all data]

Serpinskii, V.V.; Voitkevich, S.A.; Lyuboshich, N.Yu., Tr. Vses. Nauchno-Issled. Inst. Sint. Nat. Dushistykh Veshchestv., 1954, 4, 125. [all data]