Search Results

Search criteria:

Author:Savko, V.V.

You may also wish to search for items by Savko, V. and Savko.

2 matching references were found.

Fel'dman, I.N.; Savko, V.V.; Mamai, U.I.; Finkel'shtein, M.F., Russ. J. Phys. Chem., 1973, 47, 1531. [all data]

Feldman, I.N.; Savko, V.V.; Mamai, U.I.; Finkelshtein, M.F., The properties of certain chloro-derivatives of toluene and p-t- butyltoluene, Zh. Fiz. Khim., 1973, 47, 2715. [all data]