Search Results

Search criteria:

Author:Sapozhnikov, V.N.

You may also wish to search for items by Sapozhnikov, V. and Sapozhnikov.

27 matching references were found.

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V.; Rusanov, A.L.; Tugushi, D.S.; Mochalov, A.N.; Sapozhnikov, V.N., Thermodynamics of systhesis of poly-[(2,2'-p-phenylene)-1,1'-diphenyl-5-dibenzimidazole] by intramolecular cyclodehydration of poly-[terephthalyl-bis-(N'-phenyl-o-diphenylamine)], Polym. Sci. USSR, 1971, 16, 795-803. [all data]

Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Karyakin, N.V.; Kunyavskaya, S.G.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity and thermodynamic properties of some acid dichlorides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 55-57. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V.; Rusanov, A.L.; Tugushi, D.S.; Mochalov, A.N.; Sapozhnikov, V.N., Thermodynamics of synthesis of poly-[2,2'-(p-phenylene)-1,1'-diphenyl-5,5'-dibenzimidazole] by intramolecular cyclodehydration of poly[N-terephthalyl-bis-(N'-phenyl-o-diphenylamine)], Polym. Sci. USSR, 1974, 16, 795-803. [all data]

Karyakin, N.V.; Bazhan, N.G.; Sapozhnikov, V.N.; Shvetsova, K.G.; Berestneva, G.L.; Lomteva, A.N.; Zimin, Yu.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenyleneoxide)pyromellitimide, Polym. Sci. USSR, 1977, 19, 1766-1775. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Krongauz, E.S.; Korshak, V.V.; Travnikova, A.P., Thermodynamics of the synthesis of poly[(2,2'-1,4-phenylene)-7,7'-oxy-bix(3-phenylquinoxaline)], Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1977, 19, 457-460. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Teplyakov, M.M.; Chebotarev, V.P., Thermodynamics of the synthesis of polyphenylene based on ethyl ketals of acetophenone and p-diacetylbenzene, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1977, 237, 867-870. [all data]

Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Sapozhnikov, V.N., Enthalpies of combustion and formation of p-diacetylbenzene diethyl ketal, Termodin. Organ. Soedin., 1978, 7, 52-54. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Teplyakov, M.M.; Chebotarev, V.P., The thermodynamics of polycondensation of the ethyl ketals of acetophenone and ρ-diacetylbenzene, Polym. Sci. USSR, 1978, 20, 2191-2199. [all data]

Babinkov, A.G.; Nistratov, V.P.; Larina, V.N.; Shvetsova, K.G.; Sapozhnikov, V.N.; Zhilitskaya, O.M., Thermodynamic properties of adipic acid, Termodin. Org. Soedin., 1979, 28-33. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Sergeev, V.A.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.P.; Korszak, V.V., Thermodynamics of poly-p-phenylene, Dokl. Akad. Nauk, 1971, SSSR 200(4), 890-892. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Mochilov, A.N.; Aron, B.M.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature heat capacity and thermodynamic properties of some amines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 53-54. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Rusanov, A.L.; Iremashvili, Ts.G.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the intramolecular cyclodehydration of poly(amido-1,2,4-triazole), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 62-64. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Kiparisova, E.G.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat and thermodynamic properties of some polyamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol, 1973, (1), 65-66. [all data]

Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N., Karyakin, N.V. Kunyavskaya, S.G., Chernova, V.I., and Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity and thermodynamic properties of some acid dichlorides, 1973, Tr. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V.; Rusanov, A.L.; Tugushi, D.S.; Mochalov, A.N.; Sapozhnikov, V.N., Thermodynamics of synthesis of poly-[2,2'-(p-phenylene)-1,1'-diphenyl-5,5'-dibenzimidazole] by intramolecular cyclodehydration of poly-[N-terephthalyl-bis-(N'-phenyl-o-diphenylamine)], Vysokomol. Soedin., 1974, A16, 691-697. [all data]

Karyakin, N.V.; Bazhan, N.G.; Sapozhnikov, V.N.; Shvetsova, K.G.; Berestneva, G.L.; Lomteva, A.N.; Zimin, Yu.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenylene oxide)pyromellitimide, Vysokomol. Soedin., 1977, A19, 1541-1548. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Teplyakov, M.M.; Chebotarev, V.P., The thermodynamics of polycondensation of the ethyl ketals of acetophenone and p-diacetylbenzene, Vysokomol. Soedin., 1978, A20, 1950-1956. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Korshak, V.V.; Berestneva, G.L.; Tur, D.R., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenylene-phthalido)-1,3,4-oxadiazole, Vysokomol. Soedin., 1979, A21, 18-23. [all data]

Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Sapozhnikov, V.N., Termodin. Org. Soedin., 1978, 7, 52. [all data]

Babinkov, A.G.; Nistratov, V.P.; Larina, V.N.; Shvetsova, K.G.; Sapozhnikov, V.N.; Zhilitskaya, O.M., Thermodynamic properties of aclipic acid., Termodin. Org. Soedin., 1979, No. 8, 28. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Krongauz, E.S.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(1,4-phenylene)-7,7'-oxy- bis(3-phenylquinoxaline)], Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1977, 19, 457-60. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Teplyakov, M.M.; Chebotarev, V.P., Thermodynamics of the synthesis of polyphenylene based on acetophenone and p-diacetylbenzene diethyl acetals, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1977, 237, 867-70. [all data]

Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Karyakin, N.V.; Kunyavskaya, S.G.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat and thermodynamic properties of some dichloranhydrides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 55-7. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Kiparisova, E.G.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat and thermodynamic properties of some polyamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 65-6. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Aron, V.M.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature heat capacity and thermodynamic properties of certain amines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 53-4. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Rusanov, A.; Iremashvili, T.G.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of intramolecular cyclodehydration of polyamido-1,2,4- triazole, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 62-4. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Sergeev, V.A.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.E.; Korszak, V.V., Thermodynamics of poly-p-phenylene, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 200, 890-2. [all data]