Search Results

Search criteria:

Author:Rozhnov, A.M.

You may also wish to search for items by Rozhnov, A. and Rozhnov.

178 matching references were found.

Nesterova, T.N.; Verevkin, S.P.; Karaseva, S.Y.; Rozhnov, A.M.; Tsyetkov, V.F., Russ. J. Phys. Chem., 1984, 58, 491. [all data]

Andreevskii, D.N.; Rozhnov, A.M., The thermodynamics of alkyl halides. The isomerization of propl iodide, Neftekhimiya, 1962, 2, 378-383. [all data]

Rozhnov, A.M.; Andreevskii, D.N., Equilibrium in the system propene, hydrogen bromide, bromopropane, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1962, 147, 388-391. [all data]

Rozhnov, A.M.; Andreevskii, D.N., Isomerization of bromopropane, Neftekhimiya, 1964, 4, 111-118. [all data]

Rozhnov, A.M., Equilibrium of dichloroethane isomerization, Neftekhimiya, 1968, 8, 431-434. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Sedov, S.M.; Starkov, V.Ya.; Manzohos, V.N., Equilibrium reactions of dibromoethane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 62-65. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Migacheva, E.G., Equilibrium of the isomerization of optical forms of 2,3-dibromobutane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 1300-13. [all data]

Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Andreevskii, D.N., Equilibrium Dehydrochlorination of 2,2-dichloropropane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1970, 44, 852-855. [all data]

Pavskii, V.I.; Batarova, N.I.; Rozhnov, A.M., Meso-dl-isomerization of 2,3-dichlorobutane, Zh. Org. Khim., 1971, 7, 1325-1327. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Dehydrobromination of 2,2-dibromopropane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 389-393. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Isomerization of 1-bromo-1-propenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 577-560. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Equilibrium of the isomerization of 1,2-dibromopropane into 1,3-dibromopropane, J. Org. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1971, 10, 2101-2103. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Bortnik, O.K., Isomerization of dibromoethylenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 1821-1823. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Rodova, R.M.; Erenburg, E.M., Equilibrium Transformation of 2,2-Dichlorobutane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1972, 46, 1230. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Kovaleva, T.V., Isomerization of dibromobutanes. I. Isomerization of 1,2-, 1,3-, and 1,4-dibromobutanes., Zh. Org. Khim., 1972, 8, 1560-1564. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I., Equilibrium of dichloropropane isomerization, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 375-377. [all data]

Izmailov, V.D.; Karaseva, S.Ya.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Equilibrium of cis = trans isomerization of 1,2-dichloro-1-propene and chromatographic analysis of dichloropropenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 16, 395-397. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Borodenko, N.A., Equilibrium of 2,2- and 2,3-dibromobutane isomerization, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 16, 1216-1218. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kovaleva, T.V., Isomerisation equilibrium of 1,2-, 1,3-, and 2,3-dibromobutanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 755-756. [all data]

Rodova, R.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Porfir'eva, E.I., Reversible reactions of 2,3-dichlorobutane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 607. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Heats of formation of dibromo-n-butanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 1390, In original 2455. [all data]

Alenin, V.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Strizhkov, V.N., Equilibrium in the isomerisation of liquid C3-C4 monobromoalkanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1702. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Equilibrium of isomerization of 1,2-, 1,3-, and 1,4-dichlorobutanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 143. [all data]

Izmailov, V.D.; Karaseva, S.Ya.; Rozhnov, A.M., Equilibrium of isomerization of dichloropropylenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17, 562-564. [all data]

Izmailov, V.D.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Equilibrium in the isomerisation of 1,1-dibromoethane and 1,1-dibromopropane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 289-290. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A., Thermodynamic calculation of the equilibrium composition of chlorobutene mixtures, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1113-1114. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Isomerization of isostructural monobromobutanes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17, 556-558. [all data]

Popov, V.E.; Rozhnov, A.M.; Satronov, V.S.; Volkova, A.G., Disproportionation equilibrium for isopropylbenzene, Neftekhimiya, 1974, 14, 364-367. [all data]

Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Garkushin, I.K., Dehydrochlorination of 1,1-dichlorobutane and isomerization of chlorobutenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17, 379-381. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Nedoshivina, A.E., The isomerisation equilibria of dibromoalkanes. III. Isomerisation of 1,4-, 2,3-, and 2,4-dibromopentanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1114. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N., Equilibrium in the isomerisation of dibromoalkanes. IV. Isomerisation of dibromohexanes and heats of formation of certain C5-C10 dibromoalkanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1701-1702. [all data]

Rozhnov, A.M.; Levanova, S.V.; Dvornikova, G.A.; Sadovnikova, S.L., Equilibrium of isomerization of dichloroethylenes, J. Appl. Chem. USSR, 1974, 47, 667-669. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Alenin, V.I.; Uskova, L.A., Equilibria in the isomerisation of dibromoalkanes. I. Isomerisation of 1,2-, 1,3-, 1,4-, and 1,5-dibromopentanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1268, In original 2136. [all data]

Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Rasskazova, L.M., Equilibrium of isomerization of dibromoalkanes. V. Isomerization of 3,4-, 2,4-, and 1,4-dibromo-2-methylbutanes, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1858. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., Isomerisation of chlorobutenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 41-43. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Plaksina, T.V.; Anisimova, Z.I., Dehydrohalogenation of some dihalo derivatives of isobutane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 1440-1441. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M.; Bshneva, L.I.; Talanov, A.I., Equilibrium of the vinylidene chloride-methylchloroform system, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1975, 42, 480-481. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M.; Khlestkov, A.I.; Pisarev, V.V., Liquid-phase hydrochlorination of symmetrical dichloroethylenes, J. Appl. Chem. USSR, 1975, 48, 1628-1631, In original 1574. [all data]

Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I.; Sharonov, K.G., Equilibrium of isomerization of 1,3-; 1,4-; 1,5-dichlorohexanes and heats of formation of dichloroalkanes, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1338. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Mukovnina, G.S., Equilibrium in the isomerisation of dibromoalkanes. II. Isomerisation of dibromoisobutanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 1675-1676. [all data]

Sharonov, K.G.; Plaksina, T.V.; Rozhnov, A.M., Equilibrium of isomerization of 1,1-dichloroisobutane, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1848. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Brezhneva, V.G.; Shishinova, V.I., Equilibrium of isomerization of geometric forms of 1-bromo-1-butene and 2-bromo-2-butene, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 786-788. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Equilibrium of the isomerization of optical forms of 2,3- and 2,4-dichloropentanes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1976, 19, 15-17. [all data]

Levanova, S.V.; Bushneva, L.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A., Liquid-phase dehydrochlorination of asymmetric tetrachloroethane, Zh. Fiz. Khim., 1976, 50, 2701-2702. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M., Equilibria in the reactions of vinyl chloride, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1976, 50, 1148. [all data]

Nesterova, T.N.; Kovzel, E.N.; Karaseva, S.Ya.; Rozhnov, A.M., Heats of reaction of the hydrohalogenation of styrene and α-methylstyrene, Vses. Konf. Kalorim. Rasshir. Tezisy Dokl. 7th, 1977, 1, 132. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Kudryavtsev, V.A., Thermodynamic functions of bromobutenes, Deposited Doc., 1977, 1-6. [all data]

Meged, V.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Kudryavtseva, T.A., The allyl rearrangement of chloromethylbutenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 286. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Kudryavtsev, V.A., Thermodynamic functions of bromobutenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 270-271. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Tokarevskii, V.A., Dehydrochlorination of 2,2-dichloropentane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 285-286. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., The isomerisation of halogenoalkenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 1065-1066. [all data]

Bushneva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermocatalytic transformations of 1,2-chlorobromoethane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1979, 22, 533-535. [all data]

Levanova, s.V.; Bushneva, I.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A.; Aprelkin, A.S., Thermodynamic stability of chloroethanes in dehydrochlorination reactions, J. Appl. Chem. USSR, 1979, 52, 1439-1442. [all data]

Busheva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermocatalytic reactions of 1,1-bromochloroethane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1980, 54, 1403-1404. [all data]

Meged, V.M.; Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M., Dehydrohalogenation of dihalomethylbutanes. 2., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1980, 23, 149-151. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kartavtseva, T.A., Study of equilibrium in in the chlorobenzene-butylchlorobenzenes systems, Termodin. Organ. Soedin., 1981, 65-68. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Determination of enthalpy of formation and entropy isopropylbromobenzenes using data on reaction equilibrium, Termodin. Organ. Soedin., 1981, 69-72. [all data]

Pil'shchikov, V.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibrium in the system phenol-tert-butylphenols, J. Appl. Chem. USSR, 1981, 54, 1765-1769. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Heats of formation isopropylchlorobenzenes, Deposited Document, SPSTL 386 Khp-D80. Chem. Abst. 97:23197m, 1982, 1. [all data]

Kovel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Heats of formation of tert-butylchlorobenzenes, Deposited Document, SPSTL 385 Khp-D80. Chem. Abst. 97:23198n, 1982, 1-5. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Heats of formation of ethylchlorobenzenes, Deposited Document, SPSTL 371 Khp-D80. Chem. Abst. 97:5737h, 1982, 1-6. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Study of equilibrium transformation of ethylbromobenzenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1982, 25, 1047-1049. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kuklev, A.M., Study of equilibrium in fluorobenzene systems: isopropylfluorobenzenes, Termodin. Organ. Soedin., 1982, 65-66. [all data]

Nesterova, T.N.; Pilyshchikov, V.A.; Rozhnov, A.M., Chemical Equilibrium in the system isopropylphenols-phenol, J. Appl. Chem. USSR, 1983, 56, 1257-1261. [all data]

Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I.Ya., Thermodynamics of aromatic hydrocarbons, Probl. Kalorim. Khim. Termodin., Dokl. Vses. Konf., 10th, 1984, 1, 225-227. [all data]

Nesterova, T.N.; Verevkin, S.R.; Karaseva, S.Ya.; Rozhnov, A.M.; Tsvetkov, V.F., The equilibria in the interconversions of t-butylbenzenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1984, 58, 297-298. [all data]

Verevkin, S.P.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., The equilibrium in the dealkylation of o-t-butyl-p-cresol, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1984, 58, 284. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Malova, T.N.; Kovzel, E.N., Molar enthalpies of formation of isopropylchlorobenzenes derived from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1985, 17, 649-656. [all data]

Pimerzin, a.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibria of isomeric transformations and relations between thermodynamic properties of secondary alkylbenzenes, J. Chem. Thermodyn., 1985, 17, 641-648. [all data]

Tsvetkov, V.F.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Study of the equilibrium of isomerization and transalkylation of isopropyltoluenes, Neftekhimiya, 1985, 53-57. [all data]

Pimerzin, A.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibria of isomeric transformations and relations between thermodynamic properties of secondary alkylbenzenes, J. Chem. Thermodyn., 1986, 17, 641-648. [all data]

Roshchupkina, I.Yu.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibria of isomeric transformations of alkylbiphenyls, J. Chem. Thermodyn., 1987, 19, 299-306. [all data]

Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Rozhnov, A.M.; Karlina, T.N., Equilibria for the isomerization of (secondary-alkyl)phenols and cyclohexylphenols, J. Chem. Thermodyn., 1989, 21, 385-395. [all data]

Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Sharonov, K.G.; Tsvetkov, V.S., Investigation of the equilibria of the reaction: CH3(CH2)4OH + (CH3)2C:CH2 = CH3(CH2)4OC(CH3)3, J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 327-333. [all data]

Rozhnov, A.M.; Safronov, V.V.; Verevkin, S.P.; Sharonov, K.G.; Alenin, V.I., Enthalpy of combustion and enthalpy of vaporization of 2-ethyl-2-methoxypropane and thermodynamics of its gas-phase synthesis from (methanol + a 2-methylbutene), J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 629-635. [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar enthalpies of formation and vaporization of t-butoxybutanes and thermodynamics of their synthesis from a butanol and 2-methylpropene 2. Enthalpies of combustion and vaporization of t-butoxybutanes, J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 637-642. [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar enthalpies of formation and vaporizqation of t-butoxybutanes and thermodynamics of their synthesis from a butanol and 2-methylpropene I. Equilibria of synthesis reactions of t-butoxybutanes in the liquid phase, J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 141-145. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Korol'kov, A.V.; Karaseva, S.Y., Enthalpies of formation of 2-methyl-2-ethoxypropane and 2-ethyl-2-ethoxypropane from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1995, 27, 751-753. [all data]

Korol'kov, A.V.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Sharonov, K.G., Equilibrium in the synthesis of ethyl cumyl ether from ethanol and α-methylstyrene, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1991, 34, 70-73. [all data]

Kashkarova, I.B.; Rozhnov, A.M.; Verevkin, S.P., Equilrium of chemical transformations in hexene-butyric acid-hexl butyrates reaction system, Russ. J. Appl. Chem., 1995, 68, 1080-1083. [all data]

Sharonvov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Karaseva, S.Ya.; Rempel, P.D.; Mikheeva, L.Yu., Equilibria in propyl alcohols-isobutylene reaction systems, Russ. J. Appl. Chem., 1995, 68, 1685-1686. [all data]

Rozhnov, A.M.; Levanova, S.V.; Dvornikova, G.A.; Sadovnikova, S.L., J. Appl. Chem. USSR, Engl. Transl., 1974, 47, 667. [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I. Yu, Vapour pressures and enthalpies of vaporization of alkylphenols, The Journal of Chemical Thermodynamics, 1990, 22, 4, 365-377, https://doi.org/10.1016/0021-9614(90)90122-7 . [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar enthalpies of formation and vaporization of t-butoxybutanes and thermodynamics of their synthesis from a butanol and 2-methylpropene, The Journal of Chemical Thermodynamics, 1991, 23, 7, 636-642, https://doi.org/10.1016/S0021-9614(05)80200-9 . [all data]

Pisarev, V.V.; Rozhnov, A.M.; Varushchenko, R.M.; Sarkisov, A.G., Russ. J. Phys. Chem., 1975, 49, 1605. [all data]

Pisarev, V.V.; Rozhnov, A.M.; Varushchenko, R.M.; Sarkisov, A.G., Russ. J. Phys. Chem., 1975, 49, 1450. [all data]

Pisarev, V.V.; Rozhnov, A.M.; Sarkisov, A.G., Russ. J. Phys. Chem., 1977, 51, 323. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.S.; Rozhnov, A.M., Termodin. Org. Soedin., 1986, 71. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Korol'kov, A.V.; Karaseva, S.Ya.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Enthalpies of formation of 2-methyl-2-ethoxypropane and 2-ethyl-2- ethoxypropane from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1995, 27, 751-3. [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar Enthalpies of Formation and Vaporization of t-Butoxybutanes and Thermodynamics of their Synthesis from a Butanol and 2-Methylpropene 1.Equilibria of Synthesis Reaction of t-Butoxybutanes in Liq, J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 141. [all data]

Sharonov, K.G.; Mishentseva, Y.B.; Rozhnov, A.M.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Molar Enthalpies of Formation and Vaporization of t-Butoxybutanes and Thermodynamics of their Synthesis from a Butanol and 2-Methylpropene 2.Enthalpies of Combustion and Vaporization of t-Butoxybutan, J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 637. [all data]

Rozhnov, A.M.; Safronov, V.V.; Verevkin, S.P.; Sharonov, K.G.; Alenin, V.I., Enthalpy of Combustion and Enthalpy of Vaporization of 2-Ethyl-2-Methoxy- (Methanol + a 2-Methylbutene). methanol + a 2-methylbutene), J. Chem. Thermodyn., 1991, 23, 629. [all data]

Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Sharonov, K.G.; Tsvetkov, V.S., Investigation of the Equilibria of the Reaction: CH3(CH2)4OH + + (CH3)2C:CH2 = CH3(CH2)4OC(CH3)3., J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 327. [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I.Y., Vapour Pressures and Enthalpies of Vaporization of Alkylphenols., J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 365. [all data]

Karaseva, S.Ya.; Rozhnov, A.M.; Andreevskii, D.N., Neftekhimiya, 1965, 5, 621. [all data]

Rozhnov, A.M.; Andreevskii, D.N., Isomerization of Brominopropane., Neftekhimiya, 1964, 4, 111. [all data]

Rozhnov, A.M., Equilibrium of the decomposition and the isomeoization fo 2-bromopropane, Ph.D. Thesis, Kuibishov Polytechnical Inst., Kuibishov, USSR, 1963. [all data]

Rozhnov, A.M.; Andreevskii, D.N., Dehydrobromination of 2-Brominopropane., Neftekhimiya, 1963, 3, 405. [all data]

Rozhnov, A.M.; Andreevskii, D.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1962, 147, 388. [all data]

Andreevskii, D.N.; Rozhnov, A.M., Neftekhimiya, 1962, 2, 378. [all data]

Safronov, V.V.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Sidorov, S.A., Thermodynamics of Process of Synthesis of tert-Amyl Methyl Ether(TAME), Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1989, 62, 824. [all data]

Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Rozhnov, A.M.; Karlina, T.N., Equilibria for the Isomerization of (secondary-Alkyl)Phenols and Cyclohexylphenols., J. Chem. Thermodyn., 1989, 21, 385. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I., Thermodynamics of the production of methyl tert-butyl ether from methanol and isobutylene, Khim. Prom-st. (Moscow), 1988, No. 10, 590. [all data]

Rozhnov, A.M.; Safronov, V.V.; Alenin, V.I.; Sharonov, K.G., Accounting for Non-ideality of Liquid Phase for Evaluation of Thermodynamic Properties of Reactions derived from Chemical Equilibria., Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 2902. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Barkov, V.I.; Vigdergauz, A.M., Equilibria of Reactions between Isobuten and Alcohols C1-C5 at 323K., J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1987, 60, 2604. [all data]

Roshchupkina, I.Y.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibria of Isomeric Transformations of Alkylphenyls, J. Chem. Thermodyn., 1987, 19, 299. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Saturated vapor pressure and heats of vaporizarion of isopropyl- and tert- butylchlorobenzenes in Vses. Nauchn. Konf. Sovremen. Sost. Perspekt. Teor. Osnov Proizvod. Khlororg. Produktov, 4th Baku, Vol. 1, p 182, 1985. [all data]

Pimerzin, A.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibrim of Isomeric Transformations and Relations Between Thermodynamuic Properties of Secondary Alkylbenzenes, J. Chem. Thermodyn., 1985, 17, 641. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Malova, T.N.; Kovzel, E.N., Molar enthalpies of formation of isopropylchlorobenzenes derived from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1985, 17, 649. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Vapor pressure and enthalpies of evaporation of some o-alkylphenols in Probl. Kalorim. Khim. Termodin. Dokl. Vses. Konf., 10th, Akad. Nauk SSSR, Inst. Khim. Fiz.: Chernogolovka, USSR, Vol. 2, p 228, 1984. [all data]

Cvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Problemy Kalorimetrii I Chim. Termodinamika, Dokl. Na 10. Vsesojuz. Konf., Czrenogolovka, 228, 1984. [all data]

Verevkin, S.P.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Karaseva, S.Ya., Equilibrium in the system: benzene-tert-butylbenzenes, Deposited Doc., ONIITEKHIM 820xn-D83, 1983. [all data]

Pimerzin, A.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kustov, A.V., A study of equilibrium in the system: phenol-secondary butylphenols, Deposited Doc., ONIITEKHIM 671xn-D83, 1983. [all data]

Nesterova, T.N.; Pilshchikov, V.A.; Rozhnov, A.M., Investigation of Chemical Equilibria in System Isopropylphenols-Phenol., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1983, 56, 1338. [all data]

Nesterova, T.N.; Roschupkina, I.Yu.; Rozhnov, A.M., Phenylphenylpropanes and diphenylpropanes transformations equilibria, Deposited Doc., ONIITEKHIM 670xn-D83, 1983. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kovzel, E.N., Regularities in the compositions of isopropylhalobenzenes equilibrium mixtures, Deposited Doc., ONIITEKHIM 697xn-D82, 1982. [all data]

Pilshchikov, V.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Dependence of equilibrium Compositions of Alkylation Products of Phenol by Isobutene upon Condition of Synthesis., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1981, 54, 2592. [all data]

Nesterova, T.N.; Rempel, R.D.; Pilshchikov, V.A.; Rozhnov, A.M.; Karaseva, S.Ya., Equilibria in System Phenol-tert-Butyl Phenols., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1980, 53, 1663. [all data]

Meged, V.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., Isomerisation of Halogenmethylbutenes., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1980, 53, 710. [all data]

Meged, V.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., Dehydrohalogenation of Digalogenbutanes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1980, 23, 2, 149. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Karaseva, S.Ya., A study of bromoethylbenzenes isomerization equilibrium, Deposited Doc., ONIITEKHIM 169xn-D80, 1980. [all data]

Bushneva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermocatalytic Transformations of 1,1-Chlorobromoethane., Zh. Fiz. Khim., 1980, 54, 2461. [all data]

Levanova, S.V.; Bushneva, L.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A.; Aprelkin, S.A., Thermodynamic Stability of Chloroethanes in Reactions of Dehydrochlorina- tion., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1979, 52, 1513. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Shishinova, V.I., To Dehydrohalogenation of Halogenderivatives of Alkanes., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1979, 52, 387. [all data]

Bushneva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermodynamic Transformations of 1,2-Chlorobromoethane., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1979, 22, 533. [all data]

Varushchenko, R.M.; Pisarev, V.V.; Rozhnov, A.M., Termodinamika Organ. Soyedinenii, No. 7, Gorkii State Univ., Gorkii, 1978. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Karaseva, S.Ya., A study of styrene and alpha-methylstyrene halohydrogenation reaction equilibria, Deposited Doc., ONIITEKHIM 2401-79, 1978. [all data]

Pisarev, V.V.; Rozhnov, A.M.; Sarkisov, A.G., Vapor pressures and heats of vaporization of dihalogenoalkanes: III. 1,1- and 2,2-dichlorobutanes., Zh. Fiz. Khim., 1977, 51, 541. [all data]

Rozhnov, A.M.; Levanova, S.V.; Treger, Yu.A., To Dehydrochlorination of 1,2-Dichloroethane and 1,1,2-Trichloroethane., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1976, 49, 2573. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Rogacheva, N.P., Study of the Equilibrium of Allyl Rearrangement of Bromobutenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1976, 19, 1298. [all data]

Pisarev, V.V.; Varushchenko, R.M.; Rozhnov, A.M.; Sarkisov, A.G., 2 Vsesojuz. Konf. p Termodinamike Organ. Soyedin., State Univ., Gorkii, Tezisy Dokladov. B.m., 1976. [all data]

Levanova, S.V.; Bushneva, L.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A., Dehydrochlorination of Unsymmetric Tetrachloroethane in Liquid Phase., Zh. Fiz. Khim., 1976, 50, 2701. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A., To Dehydrochlorination of some C3-C4 Dichloroalkanes., Deposited Doc., 1976, VINITI 469-76 1976. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A.; Shishinova, V.I., Dehydrobromination of some Dibromobutanes., Deposited Doc., 1976, VINITI 1562-76 1976. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M., Investigation of Equilibrium Transformations of Vinyl Chloride., Deposited Doc., 1976, VINITI 1201-76 1976. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Equilibria of Isomerisation of Optical Forms of 2,3-and 2,4-Dichloropentane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1976, 19, 15-7. [all data]

Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Merdzhanov, V.R., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.4.Equili- brium Composition of Dibromo-2-Methylbutane Isomers., Deposited Doc., 1976, VINITI 454-76 1976. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Alenin, V.I., Thermodynamics of Isomerisation of Diastereomers of 2,3-Dbromobutane and a Conformational Equilibrium., Zh. Strukt. Khim., 1975, 16, 545. [all data]

Sharonov, K.G.; Plaksina, T.V.; Rozhnov, A.M., Equilibria of Isomerization of 1,1-Dichloro-2-Methylpropane., Deposited Doc., 1975, VINITI 987-75 1975. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Brezhneva, V.G.; Shishinova, V.I., Equilibria of Isomerisation of Stereo Forms of 1-Bromo-1-Butene and 2-Bromo-2-Butene., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 736. [all data]

Pisarev, V.V.; Rozhnov, A.M.; Varushchenko, R.M.; Sarkisov, A.G., Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 2464. [all data]

Pisarev, V.V.; Rozhnov, A.M.; Varushchenko, R.M.; Sarkisov, A.G., Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 2772. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., Investigation of Isomerisation of Dichlorobutenes., Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 76. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Plaksina, T.V.; Anisimova, Z.I., Deposited Doc., 1975, VINITI 1658-75 1975. [all data]

Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Rasskazova, L.I., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes., Deposited Doc., 1975, VINITI 983-75 1975. [all data]

Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Garkushin, I.K., Investigation of Dehydrochlorination of 1,1-Dichlorobutane and Isomerisation of Chlorobutenes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Nedoshivina, A.E., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.3.Isomerization of 1,4-,2,3- and 2,4-Dibromopentanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 862-74 1974. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.4.Isomeriza- tion of Dibromohexanes and Enthalpy of Formation of some C5-C10 Dibromo- alkanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 2108-74 1974. [all data]

Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I.; Sharonov, K.G., Equilibria of Isomerization of 1,3-,1,4-,1,5-Dichlorohexanes and Enthalpy of Formation of Dichloroalkanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 3347-74 1974. [all data]

Rozhnov, A.M.; Levanova, S.V.; Dvornikova, G.A.; Sadovnikova, S.L., Equilibria of Isomerisation of Dichloroethylenes., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1974, 47, 661. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Alenin, V.I.; Uskova, L.A., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.1.Isomeriza- tion of 1,2-,1,3-,1,4-,1,5-Dibromopentanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 1313-74 1974. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A., Dehydrochlorination of 1,3-Dichlorobutane., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 1263. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A., Thermodynamic Calculations of Equilibrium Compositions of Chlorobutane Mixtures., Deposited Doc., 1974, VINITI 863-74 1974. [all data]

Izmailov, V.D.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 491. [all data]

Alenin, V.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Strizhkov, V.I., Equilibria of Isomerization of C3-C4 Monobromoalkanes in Liquid Phase., Deposited Doc., 1974, VINITI 2107-74 1974. [all data]

Alenin, V.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Strizhkov, V.N., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 2893. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Enthalpy of Formation of Dibromobutanes of Normal Structure., Zh. Fiz. Khim., 1973, 47, 2455. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Borodenko, N.A., Investigation of Equilibria of Isomerisation of 2,3-and 2,3-dibromobutanes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 16, 1216. [all data]

Izmailov, V.D.; Karaseva, S.Ya.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Equilibria of Cis-Trans Isomerization of 1,2-Dichloro -1-propene and Chromotographic Analysis of Dichloropropenes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 16, 395. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Equilibria of Isomerization of 1,2-,1,3-,1,4-Dichlorobutanes., Deposited Doc., 1973, VINITI 7684-73 1973. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I., Investigation of Equilibria of Isomerisation of Dichloropropanes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 375-7. [all data]

Rodova, R.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Porfirieva, E.I., Investigation of Equilibrium Transformation of 2,3-Dichlorobutane., Deposited Doc., 1972, VINITI 5328-72 1972. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Kovaleva, T.V., Zh. Org. Khim., 1972, 8, 1560. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kovaleva, T.V., Investigation of Equilibria of Isomerization of 1,2-,1,3- 2,3-Dibromobu- tanes., Deposited Doc., 1972, VINITI 4988-72, 3 pp 1972. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Bortnik, O.A., Investigation of Isomerization of Dibromoethylenes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 1821. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Rodova, R.M.; Erenburg, E.M., Investigation of Equilibrium Transformation of 2,2-Dichlorobutane., Deposited Doc., 1972, VINITI 4355-72 1972. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Equilibria of Isomerization of 1,2-Dibromopropane to 1,3-Dibromopropane., Zh. Org. Khim., 1971, 7, 2022. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 14, 389. [all data]

Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Andreevskii, D.N., Equilibria of Dehydrochlorination of 2,2-Dichloropropane., Zh. Fiz. Khim., 1970, 44, 1529. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Migacheva, E.G., Equilibria of Isomerisation of Optical Forms of 2,3-dibromobutane., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Sedov, S.M.; Starkov, V.Y.; Manzhos, V.N., Equilibrium Transformations of Dibromoethane., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 62-5. [all data]

Rozhnov, A.M., Equilibria of Isomerization of Dichloroethane., Neftekhimiya, 1968, 8, 431. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 234. [all data]

Merdzhanov, V.P.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kuklev, A.M., Termodin. Org. Soed., 1982, No. 10, 65. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Zakrevskii, V.M.; Tsvetkov, V.F.; Arkusha, Y.A., Zh. Prikl. Khim., 1982, 55, 1896. [all data]

Safronov, V.V.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I., Khim. Prom., 1988, 1988, 505. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Rodova, R.M.; Erenburg, E.M., Investigation of Equilibrium Transformation of 2,2-Dichlorobutane, Zh. Fiz. Khim., 1972, 46, 2147-8. [all data]

Verevkin, S.P.; Belen'kaya, R.S.; Rozhnov, A.M.; Matyushina, V.P., Investigation of the chromatographic behaviour of alkylnitrophenols, Zh. Anal. Khim., 1990, 45, 1786-1790. [all data]