Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Rodnikova

8 matching references were found.

Val'kovskaya, T.M.; Rodnikova, M.N.; Tsvetkov, V.G.; Klapshin, Y.P.; Naberukhin, Y.I., Effect of alkylation on the properties of diamines and their solutions, Koord. Khim., 1994, 20, 815-18. [all data]

Rodnikova, M.N.; Klapshin, Y.P.; Tsvetkov, V.G.; Dudnikova, K.T.; Val'kovskaya, T.M., Molecular interactions in the water-tetramethylenediamine system, Koord. Khim., 1993, 19, 1, 78-80. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Ivanov, A.V.; Rodnikova, M.N.; Kondin, A.V.; Tsvetkova, L.Ya., Specific interaction and heats of mixing of mono- and polyfunctional compounds, Spetsifika Sol'vatats. Protsessov v Rastvorakh, Ivan. Khim.-Tekhnol. In-t, 1991, 1991, 1992. [all data]

Lanshina, L.V.; Rodnikova, M.N.; Dudnikova, K.T.; Abdirakhmanov, K.; Sobirov, A., Ultrasonic velocity and adiabatic compressibility in dilute aqueous solutions of ethylenediamine, Vestn. Mosk. Univ., Ser. 2: Khim., 1989, 30, 210. [all data]

Kartsev, V.N.; Rodnikova, M.N.; Tsepulin, V.V.; Markova, V.G., Piezometry and densitometry of aqueous solutions of diamines, aminoalcohols, and diols. 2. Solutions of monoethanolamine and diols, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 2236. [all data]

Kartsev, V.N.; Rodnikova, M.N.; Tsepulin, V.V.; Dudnikova, K.T., Piezometry and densitometry of dilute aqueous solutions of diamines aminoalcohols, and diols. 1. Solutions of diamines, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 2233. [all data]

Kartsev, V.N.; Tsepulin, V.V.; Rodnikova, M.N.; Dudnikova, K.T., Piezometry and densimetry of dilute aqueous solutions of diamines, amino alcohols, and diols. I. Diamine solutions, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 2233-6. [all data]

Kartsev, V.N.; Rodnikova, M.N.; Tsepulin, V.V.; Dudnikova, K.T.; Markova, V.G., Investigation of the intermolecular interactions and structure of liquid diamines, diols, and amino alcohols by measuring the isothermal compressibility., Zh. Strukt. Khim., 1986, 27, 4, 187. [all data]