Search Results

Search criteria:

Author:Rashkes, Y.V.

You may also wish to search for items by Rashkes, Y. and Rashkes.

2 matching references were found.

Orlov, V.M.; Rashkes, Y.V.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical description of tutomeric transformations in ionized 1,3-diketones, J. Gen. Chem. USSR, 1988, 58, 374. [all data]

Toropov, A.P.; Rashkes, Y.V., Dokl. Akad. Nauk UzSSR, 1958, 10, 27-29. [all data]