Search Results

Search criteria:

Author:Rabinovich, I.B.

You may also wish to search for items by Rabinovich, I. and Rabinovich.

218 matching references were found.

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Russ. Chem. Rev., 1977, 46, 689. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Y.; Rabinovich, I.B., J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 809. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Russ. Chem. Rev., 1980, 49, 603. [all data]

Kozlov, N.A.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of isopropylbenzene and tert-butyl hydroperoxides. I. Heat of combustion and the formation of hydroperoxides; [bond] energy of oxygen-oxygen bond, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1964, 189-193. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Pakhomov, L.G., Heats of sublimation of naphthalene and its monosubstituted β-derivatives, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1968, 42, 954. [all data]

Telnoi, V.I.; Kolyakova, G.m.; Rabinovich, I.B.; Vyazankin, N.s., Thermochemistry of triethylsilane, -germane, and -stannane, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1969, 185, 374. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V.; Rusanov, A.L.; Tugushi, D.S.; Mochalov, A.N.; Sapozhnikov, V.N., Thermodynamics of systhesis of poly-[(2,2'-p-phenylene)-1,1'-diphenyl-5-dibenzimidazole] by intramolecular cyclodehydration of poly-[terephthalyl-bis-(N'-phenyl-o-diphenylamine)], Polym. Sci. USSR, 1971, 16, 795-803. [all data]

Kiparisova, E.G.; Rabinovich, I.B., Thermochemistry of a series of acyl peroxides, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1971, 199, 675-677, In original 1075. [all data]

Rabinovich, I.B.; Kiparisova, E.G.; Aleksandrov, Yu.A., Oxygen-oxygen bond dissociation energy in a series of organometallic peroxides, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 200, 1116-118. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Kozyrkin, B.I.; Salamatin, B.A.; Kir'yanov, K.V., Thermochemistry of niobium and tantalum alcoholates, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, 205, 364-366. [all data]

Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Yurchenko, V.N.; Kiparisova, e.G.; Korshak, V.V.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] from 3,3'-diamino-4,4'-dihydroxydiphenylmethane and isophthalic acid, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 71-72. [all data]

Kunyavskaya, S.G.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.P.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Heat capacity and thermodynamic properties of iosmeric phenylenediamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 58-59. [all data]

Rabinovich, I.B.; Mochalov, a.N.; Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Kunyavskaya, S.G.; Kiparisova, e.G.; Korshak, V.V.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] from 3,3'-diamino-4,4'-dihydroxydiphenylmethane and diphenyl isophthalate, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 69-70. [all data]

Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Karyakin, N.V.; Kunyavskaya, S.G.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity and thermodynamic properties of some acid dichlorides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 55-57. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V.; Rusanov, A.L.; Tugushi, D.S.; Mochalov, A.N.; Sapozhnikov, V.N., Thermodynamics of synthesis of poly-[2,2'-(p-phenylene)-1,1'-diphenyl-5,5'-dibenzimidazole] by intramolecular cyclodehydration of poly[N-terephthalyl-bis-(N'-phenyl-o-diphenylamine)], Polym. Sci. USSR, 1974, 16, 795-803. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Rabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Berestneva, G.L.; Astaf'ev, S.A.; Korshak, V.V., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenyl-enexido) -1,3,4-oxadiazole by intramolecular cyclodehydration of poly-(p,p'-diphenyleneoxido)-hydrazide, Polym. Sci. USSR, 1975, 17, 2174-2181. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Mochalov, A.N.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly-2,2'-(m-phenylene)-5-5'-dibenzoxazolomethane, Polym. Sci. USSR, 1975, 17, 1127-1133. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Krongauz, E.S.; Korshak, V.V.; Travnikova, A.P., Thermodynamics of the synthesis of poly[(2,2'-1,4-phenylene)-7,7'-oxy-bix(3-phenylquinoxaline)], Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1977, 19, 457-460. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, E.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A.; Larina, L.F., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1977, 237, 1081-1084, In original 383. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Pal'tseva, N.G., Thermodynamics of the reactions of aromatic diamines with dianhydrides of tetracarboxylic acids, Polym. Sci. USSR, 1978, 20, 2274-2279. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Sokolov, L.B., Thermodynamics of the synthesis of isomeric poly(phenylenephthalamides), Vysokomol. Soedin. Ser. B, 1978, 20, 662-666. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Milov, V.I.; Lityagov, V.Ya., Thermodynamic properties of tetrahydrofuran from 8 to 322 K, J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 321-329. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of methylenecyclobutane, J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 809-815. [all data]

Rabinovich, I.B., Advances in the thermodynamics of organic compounds in the USSR, Russ. Chem. Rev., 1979, 48, 1174-11. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Berestneva, G.L.; Rusanov, A.L.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the intramolecular cyclodehydration of ortho-substituted polyamides and their derivatives, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1983, 271, 1153-11. [all data]

Rabinovich, I.B.; Karyakin, N.V.; Dzharimova, E.S.; Siling, S.A.; Ponomarev, I.I.; Vinogradova, S.V., Thermodynamics of condensation of phthalonitrile with m-phenylenediamine, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1984, 716-723. [all data]

Rabinovich, I.B.; Karyakin, N.V.; Rusanov, A.L.; Korshak, V.V., The physical chemistry of the intramolecular cyclodehydration reactions of prepolymers, Russ. Chem. Rev., 1986, 55, 637-646. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Larina, V.N.; Leonov, R.M.; Solov'eva, G.V., Thermochemistry of some tris(cyclopentadienyl) compounds of uranium, Radiokhimiya, 1989, 31, 38-40. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nikolaev, P.N., Isotopic effect in the specific heat of some deutero compounds, Dokl. Akad. Nauk, 1962, SSSR 142, 1335-1338. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Gal'perin, V.A.; Tsvetkov, V.G., Isotopic effect on the specific heat and compressibility of deuterocyclohexane, Zhur. Fiz. Khim., 1966, 40, 1091-1097. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Budarina, V.A., Heat capacity of vinyl chloride, polyvinylchloride and polyvinylidene chloride in the region of 60-300°K, Polymer Sci., 1967, USSR 9A, 545-552. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V., Specific heat of H- and D-ethyl alcohol in the interval 80-250K, Zhur. Fiz. Khim., 1967, 41, 1294-1299. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B., Heat capacity of ethylene glycol and ethylene deuteroglycol in the temperature range 80-300K, Zhur. Fiz. Khim., 1967, 41, 2191-2194. [all data]

Pavlinov, L.I.; Rabinovich, I.B.; Okladnov, N.A.; Arzhakov, S.A., Heat capacity of copolymers of methyl methacrylate with methacrylic acid in the region 25-190°C, Polymer Sci., 1967, USSR 9A, 539-544. [all data]

Martynenko, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Ovchinnikov, Yu.V.; Maslova, V.A., Heat capacity of the systems polyvinyl chloride-dioctylphthalate and polyvinyl chloride-dibutylphthalate, Polymer Sci., 1970, USSR 12A, 952-961. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B., Heat capacities and thermodynamic functions of methyl methacrylate and poly(methyl methacrylate), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 1, 8-11. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B., Heat capacities and thermodynamic functions of a-methylstyrene and poly(a-methylstyrene), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 1, 12-15. [all data]

Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V., On the thermodynamic stability of polyisobutylene. Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1971, 194-196. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Sergeev, V.A.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.P.; Korszak, V.V., Thermodynamics of poly-p-phenylene, Dokl. Akad. Nauk, 1971, SSSR 200(4), 890-892. [all data]

Maslova, V.A.; Rabinovich, I.B.; Nistoalov, V.P.; Faminskaya, L.A., Specific heat and phase transitions of some alkyl compounds of silicon, germanium, and tin, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1972, (2), 44-50. [all data]

Nikolaev, P.N.; Safonov, V.A.; Moseeva, E.M.; Rabinovich, I.B., Specific heat and solid-state transitions of bis(arene)chromium halides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1972, (2), 54-60. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Kunyevskaya, S.G.; Aron, B.M.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat of tetracarboxylic acid dianhydrides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol, 1973, (1), 60-61. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Kamelova, G.P.; Kiparisova, E.G.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] by intramolecular cyclodehydration of poly(4,4'-dihydroxy-3,3'-isophthalamidodiphenylmethane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 67-68. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Mochilov, A.N.; Aron, B.M.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature heat capacity and thermodynamic properties of some amines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 53-54. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Rusanov, A.L.; Iremashvili, Ts.G.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the intramolecular cyclodehydration of poly(amido-1,2,4-triazole), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 62-64. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Kiparisova, E.G.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat and thermodynamic properties of some polyamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol, 1973, (1), 65-66. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Milov, V.I.; Luneva, L.K.; Sladkov, A.M.; Rabinovich, I.B., Specific heat and thermodynamic functions of poly(diphenyldiethynylsilane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 23-24. [all data]

Maslova, V.A.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Berezhnaya, N.D.; Rabinovich, I.B., Specific heat and phase changes of triethylindium, triethyl antimony, and trimethyl gallium, Trudy. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (2), 51-52. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V.; Rusanov, A.L.; Tugushi, D.S.; Mochalov, A.N.; Sapozhnikov, V.N., Thermodynamics of synthesis of poly-[2,2'-(p-phenylene)-1,1'-diphenyl-5,5'-dibenzimidazole] by intramolecular cyclodehydration of poly-[N-terephthalyl-bis-(N'-phenyl-o-diphenylamine)], Vysokomol. Soedin., 1974, A16, 691-697. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B., Existence of amorphous N-(β-trimethylsilylethyl)ethylenimine and poly-N-(β-trimethylsilylethyl)ethylenimine in the low temperature region, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1974, (1), 158-159. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Mochalov, A.N.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly-2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolomethane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 984-988. [all data]

Lebedev, B.V.; Aron, B.M.; Kiparisova, Y.G.; Rabinovich, I.B.; Pankdratov, V.A.; Vinogradova, S.V.; Korshak, V.V., The thermodynamic characteristics of polycyclotrimerization of 2,2-bis-(4-cyanatophenyl)propane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 2694-2699. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Kiparisova, Y.G.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of methylenecyclobutane and 1,5-cyclooctadiene, Quatrieme Conference International de Thermodynamique Chimique, 1975, II, Thermophysique (capacites thermiques) pp. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Kiparisova, Y.G.; Rabinovich, I.B., The thermodynamics of diphenyldiethynylgermane, Quatrieme Conference International de Thermodynamique Chimique, 1975, II, Thermophysique (capacites thermiques) pp. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Rabinovich, I.B.; Sladkov, A.M.; Luneva, L.K., Heat capacity and thermodynamic functions of crystalline and liquid diphenyldiethynylgermane, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, (4), 35-40. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Evstropov, A.A.; Rykhlevskaya, M.S., Thermodynamic properties of N-(β-trimethylsilylethyl)trimethylenimine in the 7-305K range, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, (4), 27-34. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Kiparisova, Y.G.; Perchenko, V.N.; Sytov, G.A.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of polymerization of N-(β-trimethylsilylethyl)ethyleneimine, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 626-632. [all data]

Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Nametkin, N.S.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S.; Kiparisova, Y.G., Thermodynamics of polymerization of vinyltrimethylsilane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 1421-1425. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Burchalova, G.V., Heat capacity and transitions in solid state. Dicyclopentadienyl compounds of transition elements,Quatrieme Conference International de Thermodynamique Chimique II, Thermophysiques (capacites thermiques) pp., 1975, 69-76, 136. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B., Difference in entropy and enthalpy of vitreous and crystalline polypentenamer at 0°K, Vysokomol. Soedin., 1976, B18, 416-418. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lityagov, V.Ya.; Korshak, Yu.V.; Kuteinikov, V.M., The thermodynamics of the polypentenamer (PPM), Vysokomol. Soedin., 1976, A18, 2444-2451. [all data]

Vasil'ev, I.A.; Korkhov, A.D.; Minkin, D.M.; Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P., Heat capacity and thermodynamic functions for propylene carbonate. Termodin. Org. Soedin., 1976, 21-26. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Milov, V.I.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., The thermodynamics of the dehydropolycondensation of diphenyldiethylgermanium, Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1977, (8), 1790-1793. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Tsvetkov, V.G.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of vinyldimethylphenylsilane and polyvinyldimethylphenylsilane and the polymerization of vinyldimethylphenylsilane, Vysokomol. Soedin., 1977, A19, 513-518. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lityagov, V.Ya., Influence of the stereoisomerism of polypentenamer on its thermodynamic properties, Dokl. Akad. Nauk, 1977, SSSR 237, 877-880. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, Y.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A.; Larina, L.F., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Akad. Nauk, 1977, SSSR 237, 383-386. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Evstropov, A.A., Thermodynamic properties of N-(β-trimethylsilylethyl)trimethylenimine from 7 to 305 K, J. Chem. Thermodynam., 1977, 9, 101-110. [all data]

Burchalova, G.V.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity of diethylmercury, Termodin. Org. Soedin., 1978, (7), 21-22. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P., Heat capacity and thermodynamic functions of p-diacetylbenzene diethyl ketal, Termodin. Org. Soedin., 1978, (7), 12-16. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Pal'tseva, N.G., Thermodynamics of the reactions of aromatic diamines with dianhydrides of tetracarboxylic acids, Vysokomol. Soedin, Ser., 1978, A 20(9), 2025-2029. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Sladkov, A.M.; Vasneva, N.A., The thermodynamic properties of silicon and germanium diphenyldihydride polyaddition products with the bis-ethinyl derivatives of the same metals, Vysokomol. Soedin., 1978, A20, 338-341. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Ushakov, N.V., Thermodynamics of the polymerization of a number of silacycloalkanes, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1978, 239(5), 1140-1143. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Finkel'shtein, E.Sh.; Strel'chik, B.S., Thermodynamic characteristics of methylenecyclobutane, Termodin. Org. Soedin., 1978, (7), 3-7. [all data]

Moseeva, E.M.; Rabinovich, I.B.; Busygina, G.I.; Safonov, V.A.; Ovchinnikov, E.Yu., Thermodynamic proerties of methylene chloride, Termodin. Org. Soedin., Gor'kii, 1978, 1, 8-11. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Burchalova, G.V., Heat capacities of dicyclopentadienyl compounds of vanadium, chromium, manganese, cobalt, and nickel, J. Chem. Thermodynam., 1978, 10, 523-536. [all data]

Babinkov, A.G.; Rabinovich, I.B.; Mikhaleva, L.A., Heat capacity of oligoethylene butylene glycol adipate in the 6 to 300 K range, 1982, Termodin. [all data]

Babinkov, A.G.; Rabinovich, I.B., Heat capacity and thermodynamic properties of bis(2-ethylhexyl) azelate in the range 13-335 K, Zhur. Obshch. Khim., 1983, 53, 2744-2747. [all data]

Rabinovich, I.B.; Khlyustova, T.B.; Mochalov, A.N.; Kokurina, N.Yu., The heat capacity and thermodynamic properties of triacetin in the temperature range 0-320 K, Zhur. Fiz. Khim., 1983, 57, 2867-2869. [all data]

Ovchinnikov, E.Yu.; Moseeva, E.M.; Rabinovich, I.B.; Leshina, T.V., Specific heat and thermodynamic functions of diisododecyl phthalate at 6 to 300 K, Zhur. Fiz. Khim., 1984, 58, 1263-1265. [all data]

Rabinovich, I.B.; Karyakin, N.V.; Dzharimova, E.S.; Siling, S.A.; Ponomarev, I.I.; Vinogradova, S.V., Thermodynamics of the condensation of o-phthalic acid dinitrile with m-phenylenediamine, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1984, (4), 779-787. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Babinkov, A.G.; Shvetsova, K.G.; Larina, V.N., Thermodynamic properties of polybutyleneglycol adipate, Vysokomol. Soedin., 1984, A26, 743-747. [all data]

Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity of organic compounds of aluminum and zinc, Probl. Kalorim. Khim. Termodin., Dokl. Vses. Konf., 10th, 1984, 2, 457-459. [all data]

Novoselova, N.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Moseeva, E.M.; Faminskaya, L.A., Specific heat and thermodynamic functions of 4,4'-dihydroxydiphenyl-2,2-propane, 4,4'-dichlorodiphenylsulphone, and polysulphone, Zhur. Fiz. Khim., 1985, 59, 604-608. [all data]

Ovchinnikov, E.Yu.; Moseeva, E.M.; Rabinovich, I.B., Thermodynamic properties of di(2-ethylhexyl) adipate, Zhur. Fiz. Khim., 1985, 59, 2836-2837. [all data]

Rabinovich, I.B.; Khlyustova, T.B.; Mochalov, A.N., The calorimetric determination of the thermochemical properties and the phase diagram of mixtures of cellulose nitrate with dibutyl phthalate, Vysokomol. Soedin., 1985, A27, 525-531. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low temperature specific heat and thermodynamic functions of dibutyl and dioctyl phthalate, Zhur. Fiz. Khim., 1985, 59, 2127-2130. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Zorin, A.D., The heat capacity and thermodynamic characteristics of tetraethylgermane, Zhur. Fiz. Khim., 1985, 59, 2414-2417. [all data]

Novoselova, N.V.; Rabinovich, I.B.; Tsvetkova, L.Ya.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G., Heat capacity and thermodynamic functions of tetrachloroethylene, Zhur. Fiz. Khim., 1986, 60, 1627-1630. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of dimethyl phthalate, Zhur. Fiz. Khim., 1986, 60, 545-548. [all data]

Rabinovich, I.B.; Pet'kov, V.I.; Zarudaeva, S.S.; Ovchinnikov, E.Yu., Specific heat and thermodynamic functions of triphenyl phosphate at 12-340 K, Zhur. Fiz. Khim., 1986, 60, 767-769. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P., Heat capacity and thermodynamic functions of salicylic acid, 1986, Termodinam. [all data]

Busygina, G.I.; Maslova, V.A.; Shvetsova, K.G.; Babinkov, A.G.; Rabinovich, I.B.; Karyakin, N.V., Specific heat and thermodynamic functions of phthalic anhydride and 2-ethylhexanol at 13-350 K, Zhur. Fiz. Khim., 1987, 61, 2347-2351. [all data]

Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Vasil'ev, V.G.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A., Heat capacity and thermodynamic functions of trimethylarsine, Zhur. Fiz. Khim., 1988, 62(8), 2219-2221. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Fedoseev, V.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of diethylzinc, Zhur.Fiz. Khim., 1988, 62, 1349-1352. [all data]

Nistratov, V.P.; Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Smirnova, N.N.; Zelyaev, I.A.; Feshchenko, I.A., Specific heat and thermodyanamic characteristics of triethylbismuth, Zhur. Fiz. Khim., 1989, 63, 1779-1783. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Klimov, K.N.; Kamelov, G.P.; Zorin, A.D., Specific heat and thermodynamic functions of triethylaluminium, Zhur. Fiz. Khim., 1989, 63, 522-525. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Karataev, E.N.; Kamelova, G.P.; Feshchenko, I.A., Heat capacity, phase transitions, and thermodynamic function of tetraethyllead, Zhur. Fiz. Khim., 1989, 63, 2520-2524. [all data]

Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A., Specific heat and thermodynamic characteristics of tetramethylstanane, Zhur. Fiz. Khim., 1989, 63, 836-838. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistrotov, V.P.; Karataev, E.N., Heat capacity and thermodynamic functions of methyl derivatives of selenium, Zhur. Fiz. Khim., 1991, 65, 2071-2076. [all data]

Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Smirnova, N.N.; Kamelova, G.P.; Klimov, K.N.; Zorin, A.D., Low temperature heat capacity and thermodynamic functions of tripropylaluminum and diisobutylaluminum, Zhur. Fiz. Khim., 1991, 65(3), 831-836. [all data]

Ur'yash, V.F.; Maslova, V.A.; Rabinovich, I.B.; Molodovskaya, E.V.; Kanygina, E.L., Heat capacity and physicochemical analysis of albumin and plasminogen, Zh. Prikl. Khim.(Leningrad), 1991, 64(7), 1498-1503. [all data]

Kir'yanov, K.V.; Tel'noi, V.I.; Vasil'eva, G.A.; Rabinovich, I.B., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1976, 231, 1021. [all data]

Rabinovich, I.B.; Tel'noi, V.I.; Terman, L.M.; Kirillova, A.S.; Razuvaev, G.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1962, 143, 133. [all data]

Rabinovich, I.B.; Tel'noi, V.I.; Karyakin, N.V.; Razuvaev, G.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1963, 149, 324. [all data]

Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Vasil'ev, V.G.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A., Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 2219. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Kir'yanov, K.V.; Smirnov, A.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1976, 231, 733. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Kozyrkin, B.I.; Salamantin, B.A.; Kir'yanov, K.V., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, 205, 2, 364. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Latyaeva, V.N.; Lineva, A.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 197, 6, 1348. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Leonov, M.R.; Solov'eva, G.V.; Gramoteeva, N.I., Dokl. Phys. Chem., 1979, 245, 363. [all data]

Kol'yakova, G.M.; Rabinovich, I.B.; Gladyshev, E.N.; Vyazankin, N.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, 204, 2, 356. [all data]

Kol'yakova, G.M.; Rabinovich, I.B.; Vyazankin, N.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 200, 1, 111. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Zh. Fiz. Khim., 1966, 40, 7, 1556. [all data]

Kol'yakova, G.M.; Rabinovich, I.B.; Zorina, E.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1973, 209, 616. [all data]

Rabinovich, I.B.; Kiparisov, E.G.; Aleksandrov, Y.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 200, 5, 1116. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B., Zh. Fiz. Khim., 1967, 41, 9, 2191. [all data]

Kiparisova, E.G.; Rabinovich, I.B., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 199, 5, 1075. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P.; Karataev, E.N., Heat capacities and thermodynamic functions of methyl selenium compounds, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 8, 2071. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Thermochemistry of organic compounds of transition metals, Usp. Khim., 1977, 46, 8, 1337. [all data]

Rabinovich, I.B.; Tel'noi, V.I.; Terman, L.M.; Kirillova, A.S.; Razuvaev, G.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1962, 143, 171. [all data]

Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A., Heat capacity and thermodynamic characteristics of tetramethylstannane, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 3, 836. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Umilin, V.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1973, 209, 127. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Y.; Rabinovich, I.B.; Finkel'shtein, E.S.; Strel'chick, B.S., Termodin. Org. Soedin., 1978, 7, 3. [all data]

Tel'noi, V.I.; Kirynov, K.V.; Ermolaev, V.I.; Rabinovich, I.B., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1975, 220, 1088. [all data]

Nistratov, V.P.; Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Smirnova, N.N.; Zelyaev, I.A.; Feshchenko, I.A., Zh. Fiz. Khim., 1989, 1779. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Thermochemistry of Organic Derivatives of Non-transition Elements, Russ. Chem. Rev., 1980, 49, 7, 603-622, https://doi.org/10.1070/RC1980v049n07ABEH002491 . [all data]

Devyatykh, C.G.; Rabinovich, I.B.; Tel'noi, V.I.; Borisov, G.K.; Zyazina, L.F., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1974, 217, 609. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Russ. J. Phys. Chem., 1966, 40, 842. [all data]

Tel' noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Latyaeva, V.N.; Lineva, A.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 197, 353. [all data]

Tel' noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Tikhonov, V.D.; Latyaeva, V.N.; Vyshmskaya, L.I.; Razuvaev, G.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1967, 174, 1374. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Gribov, B.G.; Pashinkin, A.S.; Salamantin, B.A.; Chernova, V.I., Zh. Fiz. Khim., 1972, 46, 802. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Umilin, V.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1973, 209, 197. [all data]

Shuman, M.S.; Chernova, V.I.; Zakharov, V.V.; Rabinovich, I.B., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., Gorky, 1974, 1, 78. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Gribov, B.G.; Pashinkin, A.S.; Salamatin, B.A.; Chernova, V.I., Russ. J. Phys. Chem., 1972, 46, 465. [all data]

Tel'noi, V.I.; Davidyuk, V.E.; Rabinovich, I.B.; Gribov, B.G.; Pashinkin, A.S., Russ. J. Phys. Chem., 1971, 45, 97. [all data]

Chernova, V.I.; Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Syrkin, V.G., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., Gorky, 1973, No. 2, 43. [all data]

Kharchevnikov, V.M.; Rabinovich, I.B., Trudy Khim. Khim.Tekhnol., Gorky, 1972, No. 2, 40. [all data]

Kol'yakova, G.M.; Rabinovich, I.B.; Vyazanken, N.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 200, 735. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Leonov, M.R.; Solov'eva, G.V.; Gramoteeva, N.I., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1979, 245, 1430. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Larina, V.N.; Leonov, M.R.; Solov'eva, G.V., Radiokhimiya, 1989, 31, 38. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B., Russ. J. Phys. Chem., 1965, 39, 1239. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Budarina, V.A., Heat Capacity of vinyl chloride, polyvinylchloride and polyvinylidene chloride in the region of 60-300 K, Polym. Sci. USSR (Engl. Transl.), 1967, 9, 545. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Martynenko, L.Ya., The heat capacity and thermodynamic functions of acrylonitrile and polyacrylonitrile., Polym. Sci. USSR (Engl. Transl.), 1967, 9, 1841-1849. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Gal'perin, V.A.; Tsvetkov, V.G., Isotopic effect on the specific heat and compressibility of deuterocyclohexane, Zh. Fiz. Khim., 1966, 40, 1091. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Gal'perin, V.A.; Tsvetkov, V.G., Isotope effect in the heat capacity and compressibility of perdeutero- cyclohexane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1966, 40, 586. [all data]

Ur'yash, V.F.; Maslova, V.A.; Rabinovich, I.B.; Molodovskaya, E.V.; Kanygina, E.L., Heat capacity and physicochemical analysis of albumyne and plasminogene, Zh. Prikl. Khim. (S.-Peterburg), 1991, 64, 1498. [all data]

Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Smirnova, N.N.; Kainelova, G.P.; Kliinov, K.N.; Zorin, A.D., Low temperature heat capacity and thermodynamic functions of triprnpylalumi nurn and diisobutylaluminum, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 831-6. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P.; Karataev, E.N., Heat capacities and thermodynamic functions of methyl selenium compounds, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 2071-6. [all data]

Kozlov, N.A.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of Isopropylbenzene and tert-Butyl Hydroperoxides I. Heat of Combustion and the FOrmation of Hyhdroperoxides; [Bond] Energy of Oxygen-oxygen Bonds, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1964, 1964, 189. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nikolaev, P.N., Isotopic effects in the specific heat of certain deuterium compounds., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1962, 142, 1335-8. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B., Thermochemistry of isotopic compounds: I. influence of replacing hydrogen with deuterium on the heat capacity of benzene., Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1961, 4, 242-50. [all data]

Rabinovich, I.B.; Lobashov, A.A.; Kucheryavyi, V.I., A negative isotope effect in the viscosity of deutero- compounds., Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1960, 34, 1046-7. [all data]

Rabinovich, I.B.; Murzin, V.I.; Zhilkin, L.S., Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1960, 34, 937-8. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nikolaev, P.N., Isotope effect in the thermodynamics of liquid mixtures: I isotope effect in the vapour pressure curves of deuterochloroform + acetone mixtures, Zh. Fiz. Khim., 1960, 34, 2289. [all data]

Rabinovich, I.B., The effect of replacement of hydrogen by deuterium on the velocity of soun d in lequids and on their compressibility, Zh. Fiz. Khim., 1960, 34, 423-31. [all data]

Rabinovich, I.B., The effect of replacement of hydrogen by deuterium on the velocity of sound in liquids and on their compressibility, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1960, 34, 198. [all data]

Rabinovich, I.B., Effect of substituting hydrogen for deuterium on the molecular volume of liquids, Opt. Spektrosk. (Akad. Nauk SSSR, 1960, 1960, 62-8. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Rabinovich, I.B., Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1959, 2, 475. [all data]

Rabinovich, I.B.; Gorbushenkov, V.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1958, 120, 566-9. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nikolaev, P.N.; Gochaliev, Z.E.; Tretyakova, N.N., The isotope effect in the liquid vapor equilibrium of binary systems containing deuterium compounds, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1956, 110, 241-4. [all data]

Rabinovich, I.B.; Fedorov, V.D.; Paschin, N.P.; Avdesnyak, M.A.; Pimenov, N., The isotope effect of mutual solubility on liquid deutero compounds, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1955, 105, 108-11. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sokolov, N.N.; Artyukhin, P.I., The isotope effect in the study of vapor pressure of liquid deutero compounds, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1955, 105, 762-5. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Larina, V.N.; Karataev, E.M., Thermochemistry of organoselenium and organotellurium compounds, Termodin. Org. Soedin., 1989, 1989, 3-9. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Karataev, E.N.; Kamelova, G.P.; Feshchenko, I.A., Heat capacity, phase transitions, and thermodynamic functions of tetraethyllead, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 2520-4. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Klimov, K.N.; Kamelova, G.P.; Zorin, A.D., Specific heat and thermodynamic functions of triethylaluminium, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 522-5. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Fedoseev, V.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Karataev, E.N., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of diethylzine, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 1349. [all data]

Busygina, G.I.; Maslova, V.A.; Shvetsova, K.G.; Babinkov, A.G.; Rabinovich, I.B.; Karyakin, N.V., Heat capacity and thermodynamic functions for phthalic anhydride and 2-ethylhexanol at 13-350 K, Zh. Fiz. Khim., 1987, 61, 2347. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low-temperature specific Heat and Thermodynamic Functions of Dimethyl Phthalate, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 545. [all data]

Rabinovich, I.B.; Pet'kov, V.I.; Zarudaeva, S.S.; Ovchinnikov, E.Yu., Specific heat and thermodynamic functions of triphenyl phosphate at 12-340K, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 767. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P., Heat capacity and thermodynamic functions of salicylic acid, Termodin. Org. Soedin., 1986, 1986, 3-5. [all data]

Novoselova, N.V.; Rabinovich, I.B.; Tsvetkova, L.Ya.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G., Heat capacity and thermodynamic functions of tetrachloroethylene, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 1627-30. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of dibutyl and dioctyl phthalate, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 2127. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Zorin, A.D., The heat capacity and thermodynamic characteristics of tetraethylgermane, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 2414. [all data]

Ovchinnikov, E.Yu.; Moseeva, E.M.; Rabinovich, I.B., Thermodynamic Properties of Di(2-ethylhexyl) Adipate, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 2836. [all data]

Novoselova, N.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Moseeva, E.M.; Faminskaya, L.A., Heat Capacity and Thermodynamic Functions of 4,4'-Dihydroxydiphenyl- 2,2-propane, 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone and Polysulfone, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 604. [all data]

Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity of organic compounds of aluminum and zinc in Probl. Kalorim. Khim. Termodin., Dokl. Vses. Konf., 10th, Akad. Nauk SSSS Inst. Khim. Fiz.: Chernogolovka, USSR, Vol. 2 2, 1984. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Babinkov, A.G.; Siling, S.A.; Ponomarev, I.I.; Vinogradova, S.V., Thermodynamics of the condensation of o-phthalic acid dinitrile with m-phenylenediamine, Izv. Akad. Nauk SSSR, 1984, 1984, 779. [all data]

Rabinovich, I.B.; Babinkov, A.G.; Nistratov, V.P.; Shvetsova, K.G.; Larina, V.N., Thermodynamic properties of polybutyleneglycol adipate, Vysokomol. Soedin., 1984, A26, 743-747. [all data]

Rabinovich, I.B.; Khlyustova, T.B.; Mochalov, A.N.; Kokurina, N.Y., The Heat Capacity and Thermodynamic Properties of Triacetin in the Temperature Rante 0 - 320 K, Zh. Fiz. Khim., 1983, 57, 2867. [all data]

Babinkov, A.G.; Rabinovich, I.B.; Mikhaleva, L.A., Heat capacity of oligoethylene butylene glycol adipate in the 6 to 300K range, Termodin. Org. Soedin., 1982, 3-10. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Korzyrkin, B.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Enthalpies of mixing of chloroform with some alkyl compounds of group V and vi elements., Zh. Obshch. Khim., 1978, 48, 2162-6. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kozyrkin, B.I.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., ENTHALPIES OF MIXING OF CHLOROFORM WITH SOME ALKYL COMPOUNDS OF ELEMENTS OF GROUPS V AND VI, J.Gen.Chem.USSR, 1978, 1978, 48 1966-1969. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Burchalova, G.V., Heat capacities of dicyclopentadienyl compounds of vanadium,chromium, manganese, cobalt, and nickel, J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 523. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Milov, V.I.; Sladkov, A.M., Thermodynamic properties of tetrahydrofuran from 8 to 322 k polyaddition products with the bis-ethinyl derivatives of the same metals, J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 321-9. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Sladkov, A.M., Thermodynamics of the polymerization of a number of silacycloalkanes, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1978, 239, 1140-I 143. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of methylenecyclobutane, J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 809-15. [all data]

Burchalova, G.V.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity of diethylmercury, Termodin. Org. Soedin., 1978, 1978, 21. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, E.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1977, 237, 383-6. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, N.K.; Tsvetkov, V.G.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of Vinyldimethylphenylsilane and Polyvinydimethylphenyl- silane and the Polymerization of Vinyldimethylphenylsilane, Vysokomol. Soedin. A, 1977, 19, 513. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Krongauz, E.S.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(1,4-phenylene)-7,7'-oxy- bis(3-phenylquinoxaline)], Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1977, 19, 457-60. [all data]

Vasil'ev, I.A.; Korkhov, A.D.; Minkin, D.M.; Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P., Heat capacity and thermodynamic functions of propylene carbonate., Termodin. Org. Soedin., 1976, No. 5, 21. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Bychtov, V.T.; Rabinovich, I.B., Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 4, 91. [all data]

Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Nametkin, N.S.; Durgar'yan, S.G.; Khotimskii, V.S., Thermodynamics of polymerization of vinyltrimethylsilane, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1975, 17, 1421. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Burchalova, G.V., Heat Capacity and Transitions in Solid State. Dicylopentadienyl Compounds of Transition Elements in Quatrieme Conference International de Thermodynamique 1975, 1975. [all data]

Lebedev, B.V.; Aron, B.M.; Kiparisova, Ye.G.; Rabinovich, I.B.; Pankdratov, V.A.; Vinogradova, S.V., The thermodynamic characteristics of polycyclotrimerization of 2,2-bis-(4-cyanatophenyl)propane silane, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1975, 17, 2694-9. [all data]

Lebedev, B.V.; Lebedev, N.K.; Kiparisova, E.G.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of Methlenecyclobutane and 1,5-Cyclooctadiene in II, Thermophysique, Quatrieme Confirence International de Thermodynamique Chimique, pp 20-8, 1975. [all data]

Lebedev, B.V.; Milov, V.I.; Kiparisova, Ye.G.; Rabinovich, I.B., The thermodynamics of diphenyldiethynylgermane. in Quatrieme Conference International de Thermodynamique 1975, 1975. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Kiparisova, Ye.G.; Perchenko, V.N.; Sytov, G.A.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of polymerization of N-(β-trimethylsilylethyl)ethyleneimine, Vysokomol. Soedin. A, 1975, 17, 626. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B., Existence of amorphous N-(β-trimethylsilylethyl)ethylenimine and poly -N-(β-trimethylsilylethyl)ethylenimine in the low temperature region, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 1, 158-9. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Rabinovich, I.B., Isotope effect in the consolute temperatures for a number of substances in deuterium oxide and deuterioethylene glycol, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 1355-7. [all data]

Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Karyakin, N.V.; Kunyavskaya, S.G.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat and thermodynamic properties of some dichloranhydrides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 55-7. [all data]

Maslova, V.A.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Berezhnaya, N.D.; Rabinovich, I.B., Specific Heat and Phase Changes of Triethylindium, Triethylantimony, and Trimethylgallium, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 1973, 51. [all data]

Lebedev, B.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B., Specific heat and thermodynamic functions of poly(vinyltrimethylsilane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 1, 17-18. [all data]

Kunyavskaya, S.G.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.P.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Heat capacity and thermodynamic properties of isomeric phenylene diamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 58. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Kiparisova, E.G.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat and thermodynamic properties of some polyamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 65-6. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Aron, V.M.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature heat capacity and thermodynamic properties of certain amines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 53-4. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Kunyavskaya, S.G.; Aron, B.M.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat of tetra-carboxylic acid dianhydrides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 60-1. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Kamelova, G.P.; Kiparisova, E.G.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the Synthesisof poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxa- zolmethane], Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 67-8. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Rusanov, A.; Iremashvili, T.G.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of intramolecular cyclodehydration of polyamido-1,2,4- triazole, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 62-4. [all data]

Nikolaev, P.N.; Safonov, V.A.; Moseeva, E.M.; Rabinovich, I.B., Specific heat and solid-state transitions of bis(arene)chromium halides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 2, 54. [all data]

Maslova, V.A.; Rabinovich, I.B.; Nistoalov, V.P.; Faminskaya, L.A., Specific heat and phase transition of some alkyl compounds of silicon, germanium, and tin, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 1972, 44. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Sergeev, V.A.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.E.; Korszak, V.V., Thermodynamics of poly-p-phenylene, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 200, 890-2. [all data]

Martynenko, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Ovchinnikov, Yu.V.; Maslova, V.A., Heat capacity of the systems polyvinyl chloride-dioctylphthalate and polyvinyl chloride-dibutylphthalate, Polym. Sci. USSR (Engl. Transl.), 1970, 12, 952. [all data]

Rabinovich, I.B.; Martynenko, L.Ya.; Maslova, V.A., Specific Heat and Physical Properties of some Dialkyl Phthalates, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1969, No. 2, 10-4. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B., Thermodynamic characteristics of binary liquid mixtures of dioctyl phthalate and vinyl chloride or ethyl chloride, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1969, 43, 1201-2. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Pakhomov, L.G., Heats of sublimation of naphthalene and its monosubstituted beta-derivative, Zh. Fiz. Khim., 1968, 42, 1814-6. [all data]

Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V.; Melenteva, T.I., Thermodynamics of vinyl monomers and polymers: III heat capacities and thermodynamic functions of methacrylic polymethacrylic, and isobutyric acids, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1967, 9, 1913-21. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B.; Lebedev, B.V., Heat Capacity of Ethanol and Deuiteioethanol in the Range 80-250 K, Zh. Fiz. Khim., 1967, 41, 1294-9. [all data]

Nikolaev, P.N.; Rabinovich, I.B., The heat capacity at constant volume and its components for ethanol (c(2)h( 5)oh) + ethan(d)ol (c(2)h(5)od)., Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1967, 41, 1009-12. [all data]