Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Pribytko, A.M.

You may also wish to search for items by Pribytko, A. and Pribytko.

2 matching references were found.

Skorokhodov, I.I.; Chistov, S.F.; Pribytko, A.M.; Shuraleva, Z.V.; Ivan, Viscosity of binary systems based on industrial poly(dimethylsiloxane) liquids, Khim. Prom-st. (Moscow), 1978, 3, 183-5. [all data]

Ditsend, V.Ye.; Skorokhodov, I.I.; Terent'yeva, N.D.; Zolotareva, M.V.; Lavygin, I.A.; Pribytko, A.M.; Zaitseva, L.Ya.; Pomerantseva, M.G.; Bel'yakova, Z.V., Deposited Doc., 1976, VINITI No. 4308 - 76, 1976. [all data]