Search Results

Search criteria:

Author:Plemenkov, V.V.

You may also wish to search for items by Plemenkov, V. and Plemenkov.

3 matching references were found.

Plemenkov, V.V.; Villem, Y.Y.; Villem, N.V.; Bolesov, I.G.; Surmina, L.S.; Yakushkina, N.I.; Formanovskii, A.A., Photoelectron spectra of polyalkylcyclopropenes and polyalkylcyclopropanes, Zh. Obshch. Khim., 1981, 51, 2076. [all data]

Plemenkov, V.V.; Redchenko, V.V.; Ermolaeva, L.V.; Bolesov, I.G.; Gritsenko, E.I., Photoelectron spectra and molecular orbitals of 1-methyl-1-cyancyclopropane and 3-methyl-3-cycanocyclopropene, J. Gen. Chem. USSR, 1986, 56, 184. [all data]

Plemenkov, V.V.; Zverev, V.V.; Vakar, V.M.; Ermolaeva, L.V.; Ignatchenko, A.V.; Tserevitinov, B.O.; Bolesov, I.G., Photoelectric spectra, orbital interactions, and conformations in 1-alkenyl-1-methylcyclopropanes and 3-alkenyl-3-methylcyclopropenes, J. Gen. Chem. USSR, 1989, 59, 874. [all data]